Openbare besluitenlijst van B&W van 23 december 2021

Bijdrage voor project 'Metamorfose' van Streekmuseum Etten+Leur

Zoals veel musea is het Streekmuseum Etten+Leur toe aan een toekomstgerichte herinrichting. Het museum heeft nog steeds een hele belangrijke functie in het onderwijzen van de schooljeugd, het uitdragen van de regionale geschiedenis en het biedt cliënten van GGz Breburg werkplekken voor herstel, ontwikkeling en re-integratie in de maatschappij. Het museum is toe aan een nieuw, duidelijk en aansprekend profiel en een moderne inrichting, waarbij gebruikgemaakt wordt van multimediale middelen. Het museum wil van een objectgericht museum doorgroeien naar een verhalenmuseum en bezoekers beleving en doe-activiteiten bieden. Het college besluit in te stemmen met een eenmalige bijdrage voor het project 'Metamorfose' van Streekmuseum Etten+Leur.

 

Jongerenwerk 2022 en verder

Tijdens de Coronaperiode is de waarde en noodzaak van voldoende inzet van jongerenwerkers (her) bevestigd. Voor de toekomst hebben we goed nagedacht over de rol die jongerenwerkers in Etten-Leur kunnen vervullen, nu en de volgende jaren.

 

Snippergroenbeleid i.r.t. ALWEL (Centrum-Oost en Baai)

Binnen de pilot snippergroen in de wijk Grauwe Polder heeft het college ingestemd om de stroken die ALWEL onrechtmatig in gebruik had genomen, uitgeruild mochten worden. ALWEL bracht grond in en deze zijn geruild tegen de gemeente-eigendommen die oneigenlijk in gebruik waren genomen.

 

Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen en beleidsregels aanvragen en afgifte parkeervergunningen Etten-Leur 2022

De gemeenteraad stelde op 21 december 2021 de verordening parkeerbelasting 2022 vast. Naar aanleiding daarvan moet het aanwijzingsbesluit betaald parkeren en de beleidsregels aanvragen en afgifte parkeervergunningen 2022 opnieuw vastgesteld worden.

 

Raadsvoorstel tweede bestuursrapportage 2021, tweede begrotingswijziging 2021 en eerste en tweede begrotingswijziging 2022 Werkplein Hart van West-Brabant

Het Werkplein Hart van West-Brabant heeft de tweede bestuursrapportage 2021aangeboden aan de gemeente. Naar aanleiding van deze bestuursrapportage heeft het Werkplein haar begroting 2021 gewijzigd. Tevens heeft het Werkplein de begroting 2022 gewijzigd naar aanleiding van gewijzigde prognoses over de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden. Het college biedt de 2e bestuursrapportage 2021 en de begrotingswijzigingen voor 2021 en 2022 aan de gemeenteraad aan.
 

Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële Herziening Buitengebied’ heeft ter inzage gelegen, waarbij gelegenheid is geboden om zienswijzen in te dienen. Er zijn zeven zienswijzen ingediend. Een deel daarvan geeft aanleiding tot aanpassingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Ook worden een aantal ambtelijke aanpassingen gedaan. Alle aanpassingen zijn slechts beperkt. Het college gaat de gemeenteraad voorstellen om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

 

Brief aan raad over toezegging tussenrapportage werkgroep toeristische visie

In de raadsvergadering van 5 juli 2021 zegde wethouder De Weert toe om samen met ondernemers en andere belanghebbenden een projectgroep te vormen, die een toeristische visie en een uitvoeringsplan op gaat stellen. Verder deed hij de toezegging om in het 4e kwartaal van dit jaar een tussenrapportage aan te leveren aan de raad. Deze tussenrapportage beschrijft de stand van zaken van de werkgroep toeristische visie, de visie en het actieplan dat wordt ontwikkeld.

Beantwoording brief Energie en armoede Lokaal FNV
Lokaal FNV vroeg de gemeenten in haar regio hoe zij inwoners, die door medische omstandigheden hoge energielasten hebben, wijzen op de mogelijkheid hier bijzondere bijstand voor aan te vragen. Met een brief geeft het college hier antwoord op.


IJslands Preventiemodel/ vraag fractie Ons Etten-Leur

Door de fractie van Ons Etten-Leur is een vraag gesteld over de toepasbaarheid van het zogeheten IJslands preventiemodel (gericht op alcohol- en drugspreventie voor jongeren) in Etten-Leur. In de antwoordbrief wordt uitgelegd dat dit model niet één op één toepasbaar is in Etten-Leur, maar dat een aantal goede elementen daaruit toegepast (gaan) worden in komende preventiecampagnes.

 

Raadsinformatiebrief Aanpak problematiek asielketen in de Baronie

De gemeenten binnen het district de Baronie werken samen in het tegengaan van de problematiek in de asielketen. Met de bijgevoegde brief informeert het college de raad over de manier waarop dit gedaan wordt.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.