Openbare besluitenlijst van B&W van 2 december 2021

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst wknr. 48 - 2021

Datum: 2 december 2021

 

Vergroten agrarisch bouwvlak Lochtsepad
In verband met het vergroten van het bestaande agrarische bouwvlak op het perceel aan het Lochtsepad, is het ‘ontwerp-wijzigingsplan Buitengebied, Lochtsepad’ opgesteld. Met de initiatiefnemer worden nog verdere afspraken gemaakt, onder andere over de landschappelijke inpassing. Daarna wordt het ontwerp-wijzigingsplan ter inzage gelegd.

2e voortgangsrapportage prestatieafspraken Alwel en HBV 2021
Voor de tweede keer dit jaar maakten Alwel, Huurders Belangenvereniging en gemeente de balans op van de prestatieafspraken 2021. Het college stelt de rapportage vast en brengt ze ter kennis van de gemeenteraad en enkele lokale organisaties.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

 

Aanwezigheid van B & W-collegeleden
Er zijn geen activiteiten waarbij het college aanwezig is.