Openbare besluitenlijst van B&W van 9 december 2021

Openbare besluitenlijst wknr. 49 - 2021
9 december 2021

Beleidsregels Maatschappelijke Participatie
Het college stelt de geactualiseerde beleidsregels Maatschappelijke Participatie vast. Eerder werd besloten de tegemoetkoming voor volwassenen in de webshop Maatschappelijke Participatie te verlagen. Voorbeelden uit de webshop zijn: lidmaatschap van een sportvereniging, bezoek aan evenement of musea of een hobbycursus. Met deze beleidsregels wordt dit besluit uitgevoerd.

 

Vrijgeven ontwerp Beiaard parkeerhofjes voor inspraak

Er worden diverse werkzaamheden uitgevoerd op de parkeerhofjes aan de Beiaard: op elk hofje zal een nieuw verzamelriool worden aangelegd om hemelwater af te voeren, worden de rijbanen en parkeervakken herstraat, en onder de rijbanen komt daarbij een funderingslaag. Ook worden alle naastgelegen voetpaden voorzien van nieuwe tegels, waarbij het uitgangspunt is dat bestaande bomen behouden blijven. Waar mogelijk worden extra parkeerplaatsen aangelegd. Met het vrijgeven van het voorlopig ontwerp informeren wij inwoners over deze plannen. Zij kunnen het ontwerp inzien, vragen hierover stellen en eventueel suggesties doen.

 

Subsidie 2022

De raad heeft de beschikbare subsidiebudgetten vastgesteld door vaststelling van de begroting 2022. Het college stemt in met de subsidieregeling voor 2022. Hierin staat beschreven onder welke criteria subsidies worden verstrekt, welke subsidieplafonds gelden, op welke wijze en onder welke voorwaarden.

 

Benoeming stembureauleden en aanwijzen stembureaus gemeenteraadsverkiezingen 2022
Het college besluit om voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022 een combinatie van ambtenaren en vrijwilligers in te zetten voor de bezetting van de stembureaus. De voorzitter van het stembureau is altijd een ambtenaar van de gemeente Etten-Leur. Verder stelt het college de stemlocaties voor deze verkiezingen vast.  

 

Actualisatie Speelplan Grient
Het speelplan voor wijk de Grient is geactualiseerd. Het is opgesteld met behulp van een werkgroep en kinderen uit de wijk. Het college van burgemeester en wethouders besluit het speelplan de Grient vrij te geven voor inspraak. Hierdoor krijgen alle bewoners een laatste mogelijkheid om te reageren. Als er geen reacties komen, wordt in het voorjaar 2022 gestart met de uitvoering van het speelplan.

 

Omgevingsvisie gemeente Halderberge
De ontwerp omgevingsvisie van de Gemeente Halderberge ligt ter inzage. Gemeente Etten-Leur stuurt een (positieve) zienswijze.

 

Raadstoezegging indicatoren Wet inburgering
In de vergadering van 30 november 2020 is de raad toegezegd hen nader te informeren over de indicatoren die hen in staat stellen om de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering te monitoren. Nu deze wet op 1 januari 2022 van start gaat, informeert het college de raad een brief. Hier wordt onder de planning en control-cyclus beschreven, net als de Nederlandse Monitor Inburgering en de informatiemomenten door het Werkplein. 

 

Met ELkaar tegen eenzaamheid – ontwikkelplan
Gemeente Etten-Leur wil een bijdrage leveren om de gevoelens van eenzaamheid te verminderen. We richten ons op het mobiliseren van de samenleving om in de eigen omgeving het verschil te maken. Dit doen we door uitvoering te geven aan een ontwikkelplan. We werken hiervoor samen met vrijwilligers en partners, zoals bijvoorbeeld Stichting Present in Vriendschap. Dit is één van de onderwerpen die is opgenomen in het actieplan “Vitaal en Veerkrachtig Etten-Leur”. 

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

Aanwezigheid van B & W-collegeleden


Er zijn geen activiteiten waarbij het college aanwezig is.