Openbare besluitenlijst van B&W van week 51

Openbare besluitenlijst wknr. 51 - 2022

Datum: 22 december 2022

 

Evaluatierapport Routeplanner Participatie & Communicatie

In mei 2021 stelt de gemeenteraad de Routeplanner Participatie & Communicatie vast. Daarmee wil de gemeente participatie en communicatie van plannen en projecten verbeteren. Om zo belanghebbende en betrokken inwoners en andere partners vroegtijdig te betrekken bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie daarvan. De Routeplanner is daarbij een hulpmiddel voor de gemeente zelf, maar ook voor initiatiefnemers en ontwikkelaars. Het college sprak met de raad af om deze werkwijze te evalueren. Nu ligt er een rapport met aanbevelingen dat het college aan de gemeenteraad aanbiedt.

 

VNG-brief Nationale programma's

Vanuit verschillende ministeries van de rijksoverheid lopen grote programma’s die uiteindelijk zichtbaar worden in gemeenten. De woningbouwopgave is daar een voorbeeld van. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een brief gestuurd om gemeenten daarover te informeren. Met die brief geeft de VNG aan wat er gaat gebeuren vanuit de verschillende programma's, wat de gevolgen zijn voor gemeenten en wat de inzet is van de VNG.

 

Bestemmingsplan 'Bankenstraat 19-21A/B'

Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan 'Bankenstraat 19-21A/B' ongewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan voorziet onder andere in een beperkte vergroting en samenvoeging van de bouwvlakken van Bankenstraat 19, Bankenstraat 21 en Bankenstraat 21a/21b. Daarmee worden al aanwezige voorzieningen het bouwvlak gesitueerd. Denk dan aan een inrit, parkeerterrein, opstelplaats voor containers en compostplaat. Verder wordt de regeling voor het bewerken, afvoergereedmaken en verpakken van agrarische producten afgestemd op de huidige bedrijfsvoering. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen waarbij iedereen een zienswijze bij de gemeenteraad in kon dienen. Dit is niet gebeurd.

 

Stand van zaken project Wateroverlastproblematiek Vosdonk

In de jaren 2008 en 2009 heeft de gemeente veel wateroverlast gehad. Het programma Operatie WaterWeg werd opgestart om maatregelen te treffen. Het (deel) project Wateroverlastproblematiek Vosdonk is het laatste project dat voortkomt uit dit programma. Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken van dit project.

 

Anterieure overeenkomst wijzigingsplan Lage Bremberg 5

Het college besluiten een anterieure overeenkomst te sluiten met de initiatiefnemer met daarin afspraken over onder andere het kostenverhaal. Dit in verband met de omzetting van de agrarische bestemming naar een woonbestemming op de Lage Bremberg 5. In verband met deze omzetting van de bestemming is het wijzigingsplan 'Buitengebied, Lage Bremberg 5' opgesteld. Het ontwerp wijzigingsplan wordt ter inzage gelegd.

 

Voortgang acties in Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie

Brief aan de raad over voortgang acties zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie.

 

Stand van zaken onderwijshuisvesting

Samen met de drie schoolbestuurders van het Primair Onderwijs in Etten-Leur zijn afspraken gemaakt over het eigendom, beheer en onderhoud van de MFA's (schoolgebouwen) voor de toekomst.

 

Besluit: Huisvestingsaanvragen SKPOEL 2022

Door SKPOEL zijn een aantal huisvestingsaanvragen ingediend die betrekking hebben op de MFA's de 4 Heemskinderen, de Hasselbraam en de Vleer. De aanvragen zijn beoordeeld op basis van de Verordening voorziening huisvesting onderwijs Gemeente Etten-Leur 2015.

 

Budgethoudersregeling 2023

In de budgethoudersregeling staan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een budgethouder beschreven. De huidige budgethoudersregeling is uit 2017. Vanaf 1 januari 2023 werken we met een nieuw financieel pakket. De budgethoudersregeling passen we hiervoor aan. Het college stelt de budgethoudersregeling 2023 vast.

 

Raadsvragen subsidie energiekosten - Leefbaar Etten-Leur

De raadsbrief geeft antwoord op de vragen die door Leefbaar Etten-Leur zijn gesteld naar aanleiding de subsidieregeling 'Tijdelijke noodmaatregel Energielasten Maatschappelijke Instellingen 2022-2023'.

 

Uitwerking initiatiefraadsvoorstel ‘Creëren banen voor personen met een arbeidsbeperking’

Eind 2021 heeft de gemeenteraad een initiatiefraadsvoorstel vastgesteld waarmee de raad het college de opdracht heeft gegeven om een voorstel te doen om:

1. Aan te geven hoe de gemeente als werkgever en opdrachtgever meer banen kan creëren voor inwoners met een arbeidsbeperking;

2. Aan te geven hoe de samenwerking en ontschotting in het sociaal domein vormgegeven kan worden om het perspectief op betaald werk te bevorderen.

Het college legt de gemeenteraad nu een voorstel voor waarin deze 2 onderdelen zijn uitgewerkt.

 

Raadsbrief toezegging evaluatie Wet inburgering

Voor ingang van de nieuwe Wet inburgering op 1 januari 2022 is de raad toegezegd de werkwijze na een jaar te evalueren. Met deze brief laat het college de raad weten hierop uiterlijk 31 januari 2023 terug te komen.

 

Resultaat- en samenwerkingsafspraken Voorschoolse Educatie Etten-Leur

Het college stelt de notitie "Resultaat- en samenwerkingsafspraken Voorschoolse Educatie" vast. De gemeente Etten-Leur en de partners (kinderopvang, vertegenwoordigers basisonderwijs, consultatiebureau) gaan deze aan voor de beleidsperiode januari 2023 t/m december 2026 in Etten-Leur. Het dient als werk- en naslagdocument en bevat de belangrijkste afspraken over de uitvoering van Voorschoolse Educatie.

 

Budget VR-brillen in het kader van Dementievriendelijke gemeente

In het kader van "dementievriendelijke gemeente" wordt voor het jaar 2023 een eenmalig aanvullend budget van € 5.000 beschikbaar gesteld voor een VR-brillen-project. Hierdoor kunnen we inzetten op een stuk bewustwording, wat erg belangrijk is in het kader van de dementievriendelijke gemeente, maar daarnaast ook andere acties en activiteiten organiseren, bijvoorbeeld rondom Wereld Alzheimerdag en voor mensen met dementie.

 

Vaststelling afspraken Baronie asiel, opvang en huisvesting

Afgelopen tijd hebben de colleges van de Baronie intensief met elkaar gesproken over de opvang en huisvesting van vluchtelingen, asielzoekers en andere spoedzoekers. Dinsdag 13 december hebben de colleges hier gezamenlijk standpunt in bepaald. Dit wordt met dit besluit geformaliseerd.

 

Wekelijkse TV uitzending Seniorenhart in het kader van Gezond Samen Leven Etten-Leur

Vanuit het project Samen Gezond Leven Etten-Leur ontvingen we een projectvoorstel van Seniorenhart dat wij willen ondersteunen. Via een wekelijkse uitzending op het tv kanaal van ONS West Brabant/Zuid West TV) wordt in de eerste helft van 2023 gestart met een reeks van TV uitzendingen met aandacht voor het belang van gezond bewegen, Lifestyle etc. Op die manier zetten wij in op het op een laagdrempelige manier bereiken van juist die doelgroepen voor wie dergelijke activiteiten van belang zijn.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.