Openbare besluitenlijst van B&W van 17 februari 2022

Openbare besluitenlijst wknr. 7 - 2022

Burgerpeiling 2021
De PvdA stelde het college vragen over de Burgerpeiling 2021. Deze gingen onder andere over de vergelijking met andere gemeenten, het "inleven en meedenken/ verrassen van de burger” en over de communicatie. Het college beantwoordt deze vragen aan de fractie van de PvdA.

 

Inrichting voormalige schoollocatie Kompas
Op de voormalige schoollocatie Kompas wordt gewerkt aan de bouw van 43 appartementen. Inmiddels kan de gemeente ook beginnen aan het aanleggen van het openbaar gebied. Het gaat om de grond tussen de Korte Brugstraat, Pater Arnold Damenstraat en de Van Genkstraat. Voor het openbaar gebied rondom de appartementen is een voorlopig ontwerp gemaakt. Omwonenden en betrokkenen worden geïnformeerd en gevraagd naar hun mening over deze plannen.

 

Kennisnemen van resultaten aanvullend verkeersonderzoek Omgevingsvisie
Tijdens de behandeling van de Omgevingsvisie werden vragen gesteld over het realiseren van 1300 woningen in Hoge Haansberg zonder aanleg van een randweg. Wat zijn hier de gevolgen van? Hier deden we aanvullend onderzoek naar. Deze onderzoeksresultaten worden gedeeld met de raad en externen.

 

Raadsbrief over buitengebiedonderwerpen
Het college informeert de gemeenteraad over het verder verkennen van verschillende buitengebiedonderwerpen. Recent is de Partiële Herziening Buitengebied door de raad behandeld en vastgesteld. Daarbij is aan de orde gekomen dat het goed is om diverse onderwerpen nog een keer te verkennen, zoals: Teeltondersteunende voorzieningen op afstand, Mogelijkheden voor herinvulling vrijkomende agrarische bebouwing en nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven.

 

Ondersteuning MKB - aansluiten weekmarkt
De rijksoverheid besloot op 15 januari 2022 om de covid19-maatregelen te versoepelen. Voor winkels, waarbij er geen onderscheid is tussen essentiële of niet-essentiële winkels, betekenen de nieuwe regels dat zij onder voorwaarden open mogen zijn voor publiek van 05.00u tot 22.00u. 

Gezien de recente ontwikkelingen is er vanuit de ondernemers geen behoefte meer om aan te sluiten bij de weekmarkt. Dit blijkt uit navraag bij de ondernemer, die een soortgelijke vraag namens de ondernemers bij de gemeente had ingediend. Als de situatie verandert bekijkt het college deze mogelijkheid opnieuw.  

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.