Openbare besluitenlijst van B&W van 24 februari 2022

Openbare besluitenlijst wknr. 8 - 2022
Datum: 24 februari 2022

Nota bodembeheer: deelnemende gemeenten Midden- en West-Brabant
De nieuwe Nota bodembeheer is in concept gereed. De nota is een praktische richtlijn voor het omgaan met vrijkomende grond en baggerspecie. Ook geeft de nota invulling aan het grondstromenbeleid. We verwerken vrijgekomen herbruikbare grond zoveel mogelijk binnen de gemeente of regio. Zo geven we invulling aan het principe van ‘duurzaam bodembeheer’. De Nota bodembeheer kwam tot stand in samenwerking met 22 regionale gemeenten en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). De nota is geldig tot 10 jaar nadat de gemeenteraad deze vaststelt.

Onderzoek naar regionale samenwerking op het gebied van afval
De gemeenten Altena, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout en Zundert gaan intensiever samenwerken op het gebied van afval. Zo kunnen zij kennis bundelen en samen bijdragen aan de Van Afval Naar Grondstof (VANG)-doelstellingen en een circulaire economie.

 

Samenwerkingsagenda "samen werken aan preventie en positieve gezondheid”
Zestien gemeenten, GGD West-Brabant, CZ Zorgverzekeraar en CZ Zorgkantoor nemen de verantwoordelijkheid voor preventie en positieve gezondheid. Zij doen dit samen met zorgaanbieders in West-Brabant. Om zo ondersteuning en zorg voor alle inwoners toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar te houden. Het doel is om de gezondheid van inwoners te verbeteren. Hiervoor stellen de partijen de samenwerkingsagenda "samen werken aan preventie en positieve gezondheid" op. De drie hoofthema's zijn: Actieve voorbereiding op het ouder worden, Mentaal fit en weerbaar en Gezond leven bij een lage sociaal economische status. Om dit project concreter te maken, maken de partijen regionaal verdere afspraken. Ook stellen zij een regionale projectleider aan.

Samen Gezond Leven Etten-Leur

Landelijk, provinciaal en lokaal is er steeds meer aandacht voor leefstijl, gezondheid en preventie.

Verschillende initiatieven en akkoorden geven al voor een deel invulling aan dit thema. Als gemeente pakken we dit brede thema als totaalproject aan. Daardoor kunnen we effectiever en efficiënter werken. Hiervoor is geld vanuit het Rijk en de gemeente beschikbaar. Etten-Leur zet in op mentale en fysieke gezondheid. Ook zetten we in op het verbinden van inwoners van alle leeftijden om hen sterker en veerkrachtiger te maken. Zo kunnen we allerlei initiatieven nog beter op elkaar aan laten sluiten. Denk dan aan het Lokaal sportakkoord en het Lokaal Preventieakkoord. En aan voornemens in het kader van leefstijl en actiepunten vanuit het lokaal programma Vitaal & Veerkrachtig. Hierdoor ontstaat een overzichtelijk (preventief) totaalaanbod in Etten-Leur. Dit willen we integreren in het programma “Samen Gezond Leven Etten-Leur”.

Verlenging contract Jeugdzorg plus en samenwerkingsconvenant Jeugdzorg plus voor een periode van twee jaar (2022 en 2023)

In 2019 sloten de drie regio’s Zeeland, West-Brabant Oost en West-Brabant West gezamenlijk een contract af voor jeugdzorgplus. Dit deden zij met de instelling Almata in Ossendrecht. Het contract is gesloten voor twee jaar. Het ging in op 1 januari 2020 met een optie voor verlenging van twee jaar. Het college heeft besloten het contract te verlengen voor 2022 en 2023. In het contract staat onder andere de inhoudelijke doorontwikkeling en transformatie opgenomen, van de ingrijpende vorm van jeugdhulp. De transformatie moet leiden tot minder instroom in jeugdzorgplus, een korter verblijf voor de jeugdigen, en een duurzame uitstroom. Onderling sloten de drie regio’s (Zeeland, WBO en WBW) een samenwerkingsovereenkomst af. Dit deden zij voor dezelfde periode als het contract, ook met een verlengingsoptie van twee jaar.

Huiskamer (algemene voorziening Wmo) Surplus

De Huiskamer van Surplus is een plaats waar kwetsbare inwoners (met name ouderen) zonder Wmo-indicatie kunnen samenkomen. Hier krijgen zij activiteiten aangeboden om zo een zinvolle daginvulling te hebben. De activiteiten zijn afgestemd op hun behoeften. Het is een pilot die we bij goed resultaat structureel aan gaan bieden.

OK Fit
Overgewicht en obesitas bij kinderen is een toenemend probleem. Gedurende de coronacrisis is het aantal kinderen met overgewicht meer toegenomen. Dit belemmert kinderen om gezond op te groeien. De meeste gezinnen lukt het om met de beschikbare voorzieningen een gezonde leefstijl te krijgen en te behouden. Sommige gezinnen hebben hiervoor een extra steuntje in de rug nodig. Met OK Fit krijgen zij in een periode van 20 weken extra begeleiding op verschillende vlakken. Zoals op het gebied van voeding en bewegen en sociaal-emotionele problemen bij het kind.

Speelplannen Etten-Leur Noord, Schoenmakershoek en de Keen

De speelplannen voor wijken Etten-Leur Noord, Schoenmakershoek en De Keen zijn geactualiseerd. Het is opgesteld in samenwerking met de leergemeenschap social work van Avans, scholen, wijkbewoners, kinderen en de wijkverenigingen. Het college besluit de speelplannen vrij te geven voor inspraak. Hierdoor krijgen alle bewoners een laatste mogelijkheid om te reageren. Als er geen reacties komen, wordt in de zomer van 2022 gestart met de uitvoering van het speelplan.


De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.