Openbare besluitenlijst van B&W van 27 januari 2022

Openbare besluitenlijst wknr. 4 - 2022

Datum: 27 januari 2022

Integraal VTH-jaarverslag 2021 en VTH-uitvoeringsprogramma 2022
In het integraal jaarverslag 2021 van Vergunningen Toezicht & Handhaving (VTH) staat welke activiteiten de gemeente heeft uitgevoerd in 2021. In het VTH-uitvoeringsprogramma 2022 staat hoe de gemeente de doelen uit het VTH-beleid gaat realiseren.

 

Antwoord brief aan fractie Ons Etten-Leur over Corona Toegang Bewijs zwembad
De fractie van Ons Etten-Leur stelde een vraag over het hanteren van het coronatoegangsbewijs in het zwembad, als ouders hun kinderen komen brengen voor zwemles. In de antwoordbrief licht het college toe waarom zij hierin niet afwijkt van de landelijke richtlijn van de rijksoverheid.

 

Gemeenschappelijke regeling Beschermd Wonen

Gemeenten hebben als taak om het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang toekomstbestendig te organiseren en door te ontwikkelen. Dit viel voorheen onder de verantwoordelijkheid van centrumgemeente Breda. Vanaf 2022 verschuift de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen van centrumgemeente Breda naar alle gemeenten: Altena, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Oosterhout, Moerdijk en Zundert. Deze gemeenten spreken af om in de toekomst door te gaan met de bovenlokale samenwerking op het gebied van beschermd wonen. Hiervoor gaan de gemeenten per 1 januari 2022 een gemeenschappelijke regeling (GR) Beschermd Wonen regio Breda aan.

 

Pilot logeeropvang Wmo
Vanaf 1 januari 2022 doen wij voor één jaar mee aan de pilot planbare logeeropvang van het Dementienetwerk Breda en omgeving. Het doel van deze pilot is om mantelzorgers te ontlasten door logeerzorg aan te bieden. Een aantal zorgaanbieders uit het werkgebied van het dementienetwerk garandeert dat er een plaats beschikbaar is voor geplande logeerzorg. Ook monitoren we of door deze garantie de vraag naar logeerzorg toeneemt en hiermee meer aansluit op de behoefte van mantelzorgers en hun naasten.

 

Intrekking verordening precariobelasting Etten-Leur 2022

De coronacrisis heeft veel gevolgen voor ondernemers. Daarom stelt het college de raad voor om in 2022 geen precariobelasting te heffen.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

Aanwezigheid van het college

Voor deze week zijn er geen activiteiten waarbij het college aanwezig is. Deze keuze is gemaakt op basis van de geldende maatregelen