Openbare besluitenlijst van B&W van 6 januari 2022

Openbare besluitenlijst wknr. 1 - 2022

Rapportage Burgerpeiling 2021
Het college heeft kennisgenomen van de rapportage Burgerpeiling 2021 en stuurt een informatiebrief met de rapportage naar de leden van de raad. Binnenkort zijn de resultaten ook te raadplegen

Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen en beleidsregels aanvragen en afgifte parkeervergunningen Etten-Leur 2022
Het college stelt het aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2022 en de beleidsregels ‘aanvragen en afgifte parkeervergunningen 2022’ vast.


Informeren raad over contract laadpalen
In december informeerde Allego ons over het eenzijdig stopzetten van het contract voor het plaatsen van laadpalen. Hierover informeerden we de gemeenteraad.

Antwoordbrief aan gemeenteraad op brief van Leefbaar Etten-Leur en APB met vragen over niet doorgaan carnavalsactiviteiten in de Nobelaer in 2022
De fracties van Leefbaar Etten-Leur en APB stelden vragen over het niet doorgaan van carnavalsactiviteiten in de Nobelaer in 2022. Het college beantwoord deze.

Beleidsregels Maatschappelijke Participatie
Besloten is een eerder voorgenomen bezuiniging op de bijdrage maatschappelijke participatie voor volwassen (webshop), niet door te voeren. De beleidsregels zijn hierop aangepast.

Vrijgeven voorlopig ontwerp Paukeslag voor inspraak

Er worden diverse werkzaamheden uitgevoerd op de Paukeslag: de bestaande riolering wordt vervangen en er zal een nieuw verzamelriool worden aangelegd om hemelwater af te voeren, de rijbanen en parkeervakken worden herbestraat, en onder de rijbanen komt een funderingslaag. Ook worden de voetpaden voorzien van nieuwe tegels. Het uitgangspunt is dat bestaande bomen zo veel mogelijk behouden blijven. Waar mogelijk worden extra parkeerplaatsen aangelegd. Met het vrijgeven van het voorlopig ontwerp informeren wij inwoners over deze plannen. Zij kunnen het voorlopig ontwerp inzien, vragen hierover stellen en eventueel suggesties doen.

Vrijgeven Voorlopig ontwerp P. van Weesstraat e.o.
De P. van Weesstraat, Noord-, Oost-, Zuid- en Westwiek zijn toe aan groot onderhoud en diverse werkzaamheden worden uitgevoerd. Dat gaat bijvoorbeeld om riolering, trottoirs en parkeerplaatsen. Met het vrijgeven van het voorlopig ontwerp informeren wij omwonenden over de plannen. Zij kunnen het ontwerp inzien, vragen hierover stellen en eventueel suggesties doen.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

 

Aanwezigheid van B & W-collegeleden


Er zijn geen activiteiten waarbij het college aanwezig is.