De openbare besluitenlijst college van B&W van 12 juli 2017

Openbare besluitenlijst nr. 28 - 2018

Datum: 12 juli 2018

Subsidies 2018 binnen de Onderwijsagenda 2018-2022
De schoolbesturen van het primair en voortgezet onderwijs zijn samen met de gemeente Etten-Leur gekomen tot een lokale Onderwijsagenda 2018-2022. Doel is het onderwijsaanbod in onze gemeente verder te verrijken. Zo kunnen nog meer leerlingen thuisnabij onderwijs volgen. Voor het jaar 2018 zijn de subsidies voor de verschillende initiatieven toegekend.

Collegebesluit ten aanzien van de gemeenschappelijke regeling voor VeiligThuis West-Brabant
De gemeenteraad gaf toestemming tot deelname aan de gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis West-Brabant op 19 juni 2018. Aansluitend besluit het college deel te nemen.

Vrijgeven conceptverordening Cliëntenparticipatie Werkplein voor inspraak
In overleg met de Cliëntenraad Werkplein Hart van West-Brabant is door het Werkplein een aangepaste verordening cliëntenparticipatie opgesteld. Het is aan de gemeenteraden van de zes deelnemende gemeenten om deze verordening vast te stellen. Voordat de aangepaste verordening aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, wordt de lokale cliëntenraad Sociale Zaken Etten-Leur om hun mening en advies gevraagd. Het college heeft daarom de verordening vrij gegeven voor inspraak door de Cliëntenraad.

Jaarverslag 2017 Surplus Welzijn
De gemeente Etten-Leur maakt jaarlijks prestatieafspraken met Surplus Welzijn. Het college neemt kennis van het jaarverslag 2017 van Surplus. Alle prestatievelden zijn uitgevoerd en de effectindicatoren laten verbeteringen zien.

Verbouwing Den Overkant
College gaat akkoord met het creëren van een extra ruimte voor de peuteropvang in Den Overkant, naast de reguliere ruimten van kinderopvang. Het door Kober extra gehuurde lokaal voor peuteropvang wordt namelijk weer door het onderwijs in gebruik genomen. De ruimte zal met ingang van het nieuw schooljaar in gebruik genomen worden.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.