Openbare besluitenlijst van B&W van 15 juli 2021

Openbare besluitenlijst nr. 28 - 2021

Datum: 15 juli 2021


Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2020

Het college stelt de jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang vast en dient deze in bij de inspectie van het onderwijs. In de jaarverantwoording is te lezen dat het college in het jaar 2020 op alle onderdelen heeft voldaan aan de uitvoering van de gemeentelijke taken uit de Wet Kinderopvang.

 

Tariefsverhoging GI's  

Door de GI’s een tariefsverhoging te bieden krijgen zij voldoende (financiële) ruimte om de dialoog over inhoud, kwaliteit en kosten op een constructieve manier te voeren. De tariefsverhoging en een risico-opslag biedt de GI’s meer armslag om de werklast van jeugdbeschermers te verlagen en zodoende personeel te behouden of vervangen. Hierdoor wordt de negatieve ontwikkeling die de GI’s nu door lijken te maken afgeremd. Communicatie verloopt in beginsel vooral via de accounthoudende gemeente (Tilburg, namens HvB), communicatie binnen de regio WBW geven we als afgeleide hiervan vorm, waarbij onderlinge afstemming van belang is. Ten behoeve van deze besluitvorming wordt, na de collegevergaderingen, een gezamenlijke raadsbrief opgesteld voor de gemeenteraden in WBW.  

 

Verlengen overeenkomst externe medische advisering Wmo – SAP

Het college van burgmeester en wethouders stemt in met de verlenging van de overeenkomst voor externe medische advisering in het kader van de Wmo met Stichting Samenwerkende Professionals (SAP) met één jaar voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

 

Dienstverleningsovereenkomst jeugdzorgregio West-Brabant West

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk zijn voor de Jeugdhulp, zoals beschreven in de Jeugdwet. Binnen Etten-Leur werken we op het gebied van jeugdzorg samen met de negen gemeenten in de regio West-Brabant West. Gezamenlijk hebben we een gemeenschappelijk ‘Zorg Informatie & Inkoop Team’ opgericht, dat is ondergebracht bij de gemeente Roosendaal. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst opgesteld waarin we afspraken vastleggen over de verwachtingen, verantwoordelijkheden en de risico's van deze ondersteuningstaken. Dit is nodig voor een goed functionerend samenwerkingsverband en levert een bijdrage aan de kwaliteit van de Jeugdzorg.


Overeenkomst maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning 2022 zorg in natura

Het College heeft ingestemd met de maatwerkovereenkomst huishoudelijke ondersteuning zorg in natura voor de periode januari tot en met september 2022. In het verlengde van dit besluit ligt het besluit om een overeenkomst met Thebe Hospice af te sluiten. Tenslotte is ook besloten om de maximale tarieven voor persoonsgebonden budgetten voor de inzet van professionele huishoudelijke ondersteuning per 2022 gelijk te trekken met de nieuwe tarieven die per 2022 worden gehanteerd voor huishoudelijke ondersteuning Zorg in Natura.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

Aanwezigheid van B & W-collegeleden
Er zijn geen activiteiten waarbij het college aanwezig is