Openbare besluitenlijst van B&W van 8 juli 2021

Openbare besluitenlijst nr. 27 - 2021

Datum: 8 juli 2021

Verlenging beleidsregels TONK
Gemeenten voeren de TONK-regeling uit. Deze regeling is bedoeld voor mensen die door Corona hun noodzakelijke kosten niet kunnen betalen. Oorspronkelijk was de looptijd van deze regeling van 1 januari tot 1 juli 2021. Het Rijk heeft besloten deze regeling te verlengen tot 1 oktober van dit jaar. Het college heeft daarom besloten ook de beleidsregels te verlengen tot 1 oktober.

 

Toezegging gemeenteraad app Omgevingsalert

Tijdens de vergadering “De raad debatteert” van 25 mei 2021 heeft de raad het college gevraagd de app Omgevingsalert beter onder de aandacht te brengen van onze inwoners. Met een brief reageert het college op dit verzoek.

 

Teruglevering energie sportverenigingen vv Internos en HCEL

Voetbalvereniging Internos en Hockeyclub Etten Leur hebben investeringen gedaan om hun sportaccommodatie te verduurzamen. Door het omvormen van bestaande veldverlichting naar LED en door de (voorgenomen) aanschaf van zonnepanelen hopen beide clubs zowel energielasten te besparen als energie terug te leveren aan het net. In februari 2021 heeft netbeheerder Enexis echter aangegeven dat vanwege problemen met de netcapaciteit er door beide clubs geen energie meer kan worden terug geleverd. Om te voorkomen dat eerder gedane investeringen nutteloos blijken is samen gezocht naar oplossingen. Die zijn er, maar vragen om technische aanpassingen met financiële consequenties tot gevolg. Vanwege het belang voor beide clubs en het feit dat de clubs geen enkele blaam treft, willen wij die aanpassingen snel uit laten voeren en de kosten daarvan (gedeeltelijk) voor rekening van de gemeente nemen.

 

Toezegging raad over communicatie aanpak zwerfafval

Aan de raad is toegezegd om communicatie vanuit het college te verzorgen, over de aanpak van zwerfafval, zodat voor inwoners duidelijk wordt hoe deze aanpak er uitziet. Het college informeert de raad over wat hier ze de afgelopen maanden aan gedaan heeft en wat ze hier de komende maanden verder aan gaat doen.

 

Incidentele subsidie aan DuurSaam Etten-Leur en uwEnergieloket Etten-Leur voor de uitvoering van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

Het college heeft besloten een eenmalige subsidie te verstrekken aan DuurSaam Etten-Leur en uwEnergieloket. Met deze subsidie kunnen de energieloketten de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) uitvoeren. Het geld om deze regeling uit te voeren is ter beschikking gesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze regeling is er op gericht huurders door middel van het aanschaffen van kleine energiebesparende middelen het energiegebruik te laten verminderen.

 

Informatieve brief verklaring van geen bedenkingen wijzigingen zonnepark Bollendonk

Op 28 oktober 2019 is vergunning verleend voor realisatie van een zonnepark op de voormalige vuilstort aan de Bollendonkseweg in Etten-Leur. Initiatiefnemer heeft enkele wijzigingen aangebracht met als doel dat de realisatie van het zonnepark leidt tot minder impact op het projectgebied en de omgeving. De raad is gevraagd in te stemmen met de conclusie dat voor de wijzigingen geen aparte verklaring van geen bedenkingen is vereist.

 

Beantwoording vragen PvdA inzake uitbreiding Lidl

De PvdA fractie heeft diverse vragen gesteld over de uitbreidingsplannen van de Lidl aan de Trompetlaan 30. Deze vragen gaan onder andere over de omgevingsdialoog, het laden en lossen en de aanrijdroutes. College heeft de vragen schriftelijk beantwoord.
 

Uitbreiding glastuinbouwbedrijf Lage Donk 12

Het college heeft besloten dat in verband met de uitbreidingsplannen van het glastuinbouwbedrijf aan de Lage Donk 12, met initiatiefnemer een overeenkomst gesloten wordt waarin afspraken over o.a. het kostenverhaal en het realiseren en in stand houden van de landschappelijke inpassing worden vastgelegd. In verband met de uitbreidingsplannen van het glastuinbouwbedrijf is het wijzigingsplan 'Buitengebied, Lage Donk 12' opgesteld. Het ontwerp-wijzigingsplan wordt ter inzage gelegd.

 

Vaststelling "Wijzigingsplan Buitengebied, Sprundelsebaan 91"

Burgemeester en wethouders willen medewerking verlenen aan het omzetten van de bestemming 'Agrarisch' naar 'Wonen' aan de Sprundelsebaan 91. Het bestemmingsplan 'Buitengebied' bevat wijzigingsbevoegdheden om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken. Om gebruik te kunnen maken van de wijzigingsbevoegdheden, is het ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied, Sprundelsebaan 91' opgesteld. Het ontwerpwijzigingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen, waarbij belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld om zienswijzen in te dienen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

 

Omzetten agrarische bestemming in woonbestemming Klappenberg 12

Het college heeft besloten dat in verband met het omzetten van de agrarische bestemming in een woonbestemming van het perceel Klappenberg 12. Met initiatiefnemer wordt een overeenkomst gesloten waarin afspraken over o.a. het kostenverhaal en de verplicht te slopen opstallen worden vastgelegd. In verband met het omzetten van de bestemming is het wijzigingsplan 'Buitengebied, Klappenberg 12' opgesteld. Het ontwerp-wijzigingsplan wordt ter inzage gelegd.

 

Deelnemersovereenkomst SVN 2022

De gemeente Etten-Leur ondersteunt starters op de woningmarkt met een starterslening. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (Svn) voert dit voor ons uit. Door SVn is een nieuwe overeenkomst opgesteld voor de uitvoering hiervan. Wijzigingen zijn beperkt en betreft met name technische onderdelen.

 

Inzet jongerenwerk 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft vanwege het effect van Corona op jongeren ingestemd met 1fte extra inzet jongerenwerk, ten opzichte van de verleende subsidie Surplus 2021, voor de periode 1 april tot en met 31 december 2021.

 

Vervroegde start Wet inburgering

De Rijksoverheid heeft de invoering van de nieuwe Wet inburgering verschillende malen verschoven. De definitieve ingangsdatum is 1 januari 2022. Desondanks wil het college de groep inburgeraars die de komende periode instroomt toch alvast op de nieuwe, intensievere manier helpen. Zo kan ook ervaring opgedaan worden met de nieuwe werkwijze. Daarom vraagt het college aan het Werkplein Hart van West-Brabant al vanaf 1 september 2021 te starten met de nieuwe werkwijze.

 

Toezegging organisatie mantelzorgcompliment

Bij de behandeling van de begroting 2021 zegde het college toe dat lokale verenigingen ingezet kunnen worden bij het organiseren van activiteiten in het kader van het mantelzorgcompliment. Dit om mantelzorgers een mooie dag/activiteit te bieden en inkomsten voor de verenigingskas te genereren. Surplus bereidt voorstel voor, voor de week van de mantelzorg. Surplus Welzijn heeft de opdracht gekregen om de Dag van de Mantelzorg te organiseren, om de mantelzorgers te waarderen voor de inzet voor hun naasten. Na de zomervakantie wordt het voorstel van Surplus welzijn verwacht.

 

Opdracht DPO-supermarkten

In 2018 is een onderzoek uitgevoerd naar de vraag en aanbod van supermarkten in Etten-Leur. Dat onderzoek is een basis voor keuzes in de toekomst. Om dit mee te nemen in de omgevingsvisie, is het belangrijk dat het onderzoek herijkt wordt. Dat heeft te maken met factoren als: de groei van Etten-Leur, koopgedrag van consumenten, Corona, toename thuisbezorging etc. Daarom heeft het college opdracht verstrekt om het onderzoek te herijken.

 

Raadsinformatiebrief Stichting Hartveilig

Met een brief aan de raad deelt het college de successen van Stichting Hartveilig. Zij dragen de activiteiten van deze stichting een warm hart toe.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

Aanwezigheid College

 

Vrijdag
9 juli

15.30

IKE Netwerkborrel

t Turfschip

Wethouder Van Aert  Wethouder Vrolijk  Wethouder De Weert

Maandag
12 juli

09.30

Uitreiking Kopperprent 2021 + opening Grafische werkplaats

Drukkerij museum

Burgemeester De Vries

Donderdag
15 juli

15.00

Bezoek 60-jarig huwelijk

 

Burgemeester De Vries