De openbare besluitenlijst van b&w van 14 juli 2022

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst wknr. 28 - 2022

Beantwoording vragen Ons Etten-Leur
Gemeente Breda maakte onlangs het ophalen van grofvuil gratis voor inwoners. De fractie van Ons Etten-Leur wil weten of dit voor inwoners van Etten-Leur ook kan. Het college beantwoordt deze vragen met een brief. Hierin legt het college uit dat dit geen optie is, omdat het afvalbeleid in Etten-Leur anders is dan dat van Breda. In Etten-Leur gaan we uit van het principe ‘De vervuiler betaalt’. Het gratis ophalen van grofvuil druist daar tegenin, doordat de gemeente de kosten van het gratis ophalen dan verdeelt over alle huishoudens.

 

Vragen Leefbaar Etten-Leur aanbesteding Begeleiding 2023
De fractie van Leefbaar Etten-Leur stelde vragen aan het college over de aanbesteding maatwerkvoorziening Begeleiding Wmo. Het college heeft deze vragen schriftelijk beantwoord.

 

Nationaal Programma Onderwijs gemeente Etten-Leur

Tijdens de coronapandemie liepen sommige kinderen onderwijsvertragingen op. Het NPO is een herstelplan om deze in te halen. Op verstandelijk, uitvoerend, sociaal en emotioneel vlak in aanvulling op de interventies die scholen nemen. Scholen doen dit binnen het eigen onderwijsprogramma. Het college stelt het project- en bestedingsplan van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Etten-Leur vast.

 

De gemeente is na aankondiging vanuit de rijksoverheid, in overleg met partners, gestart met het opstellen van een NPO-agenda. Hierin staan onderwerpen waarop de partijen inzetten en een budgetverdeling. Hieruit komen drie thema’s, waaraan projecten zijn gekoppeld:

a. Sociaal emotionele ontwikkeling

b. Gedrag/thuiszitters

c. Taal

 

In verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet de raad voor te stellen de Verordening nadeelcompenstatie gemeente Etten-Leur 2023 vast te stellen

Op 1 januari 2023 gaat de Omgevingswet in. Planschade komt dan te vervallen en nadeelcompensatie komt daarvoor in de plaats. Als de Omgevingswet ingaat moet de gemeente de nadeelcompensatie geregeld hebben in een verordening. Om die reden stelde de raad de Verordening nadeelcompensatie gemeente Etten-Leur 2023 vast.

 

Welstandsvrije dakkapellen en wijziging sneltoetscriteria Welstandsnota 2010

Met de komst van de Omgevingswet ontwikkelt Etten-Leur ook het welstandsbeleid door. De gemeenteraad besluit dat het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant of aan de zijkant van een woning als deze naar openbaar toegankelijk gebied wijst, onder voorwaarden vergunningsvrij is voor de activiteit bouwen. Het gaat om de volgende voorwaarden:

 • voorzien van een plat dak;
 • gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger dan 1,75 meter;
 • onderzijde meer dan 0,5 meter en minder dan 1 meter boven de dakvoet;
 • bovenzijde meer dan 0,5 meter onder de daknok, en
 • zijkanten meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak.
   

Ook is een deel van de sneltoetscriteria uit de Welstandnota 2010 vervangen. Zo kan de gemeente meer aanvragen ambtelijk toetsen aan de welstandseisen en hoeft de gemeente deze aanvragen niet meer voor te leggen aan de Welstandscommissie.

Gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Gemeente Etten-Leur
De Omgevingswet kent geen overgangsrecht voor de welstands- en monumentencommissie. Voordat de wet ingaat moet een verordening worden vastgesteld zodat de gemeente een adviescommissie omgevingskwaliteit kan aanwijzen. Daarom stelde de raad de "Verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Gemeente Etten-Leur" vast.

Aanpassen verordeningen met het oog op de Omgevingswet
Op 1 januari 2023 gaat de Omgevingswet in. Deze wet heeft gevolgen voor de huidige afvalstoffenverordening, Algemene plaatselijke verordening (Apv), Erfgoedverordening en Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht. Om ook na 1 januari 2023 gebruik te kunnen blijven maken van deze verordeningen, heeft de raad besloten de volgende verordeningen (gewijzigd) vast te stellen:

 • Afvalstoffenverordening Gemeente Etten-Leur 2023;
 • Eerste wijziging Algemene plaatselijke verordening Etten-Leur 2021;
 • Erfgoedverordening Gemeente Etten-Leur;
 • Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Gemeente Etten-Leur;

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

Aanwezigheid van het college

 

DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

LOCATIE

COLLEGELID

17 juli

10.00

Installatie nieuwe dominee De Baai / H.J. Ketelaar

De Baai

Burgemeester De Vries

19 juli

12.00

Plaatsen bordjes en tegels Rookvrije School

Munnikenheide College

Wethouder Schouw

22 juli

11:00

Vrijwilligers in het zonnetje zetten die taallessen hebben verzorgd voor Oekraïners 

Kantine AVR Achilles

Wethouder Verwijmeren