Openbare besluitenlijst van b&w van 17 juni 2021

Openbare besluitenlijst nr. 24 - 2021

Datum: 17 juni 2021

 

Vangnetregeling 2 - kleine instellingen
Het college informeert de raad met een brief over de voortgang van de vangnetregeling voor kleine culturele, maatschappelijke en sportieve instellingen. Daarin staat welke stappen tot nu toe genomen zijn, hoeveel het budget is en was, en hoeveel aanvragen en uitkeringen gedaan zijn.

 

Uitvoeren maatregelen aandachtspunten verkeer

We stelden een kaart op met aandachtspunten voor verkeer. Deze aandachtspunten verzamelden we uit klachten en meldingen, verkeersongevallencijfers, via contacten uit de wijken en via inwoners die de wijkkeet bezochten tijdens de weekmarkt. We analyseerden deze locaties en maakten een overzicht van de punten die we dit jaar gaan aanpakken.

 

Beantwoording brief over aangepaste maaiwerkzaamheden
Op 18 mei ontving het college van burgemeester en wethouders een bericht met vragen over de aangepaste maaiwerkzaamheden aan de retentie in de Spoorzone. Op 2 juni 2021 stelden APB en VVD hier aanvullende vragen over. Het college besluit antwoordbrieven te versturen met een reactie op de gestelde vragen.

 

Wijzigingsplan 'Buitengebied, Liesbosweg 380 & Teerlingstraat 20'
Het college stelt het wijzigingsplan 'Buitengebied, Liesbosweg 380 & Teerlingstraat 20' ongewijzigd vast. Met het wijzigingsplan worden de bouwvlakken van de agrarische bedrijven op de locaties Liesbosweg 380 en Teerlingstraat 20 vergroot. Vergroting van deze bouwvlakken is nodig om huisvestingsvoorzieningen voor seizoenarbeiders binnen de bouwvlakken te kunnen situeren.

 

Beantwoording doelmatigheidsvragen CDA- en PvdA-fractie
Enkele nog openstaande vragen van de fracties CDA en PvdA op het onderdeel doelmatigheid van de jeugdzorg, worden met een brief beantwoord.

 

Lokaal Preventieakkoord

Via een participatieproces is een lokaal preventieakkoord vormgegeven, samen met partners. Door middel van de preventieve acties in dit akkoord willen het college en de partners doelgroepen bereiken om zo gezondheidsproblemen, waaronder overgewicht, roken en problematisch alcoholgebruik, terug te dringen. Dit komt neer op het positief beïnvloeden van de leefstijl van mensen. Binnenkort wordt er gestart met de uitvoering van het akkoord. De gemeenteraad wordt door middel van bijgaande brief geïnformeerd over dit proces.  

 

Raadsinformatiebrief GI's: Briedis en JBB
We informeren de gemeenteraad over ontwikkelingen bij de gecertificeerde instellingen (organisaties voor jeugdbescherming en jeugdreclassering) Briedis en JBB (Jeugdbescherming Brabant). Achterliggende redenen voor de ontwikkelingen zijn de financiën van beide instellingen.

 

Meicirculaire
Eind mei publiceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de meicirculaire gemeentefonds 2021. Zoals gebruikelijk verwerkten we de financiële effecten hiervan niet in de Kadernota 2022-2025, maar informeert het college de raad over de gevolgen van de meicirculaire 2021 met een brief.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

 Aanwezigheid van B & W-collegeleden

Er zijn geen activiteiten waarbij het college aanwezig is