Openbare besluitenlijst van b&w van 10 juni 2021

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders
Openbare besluitenlijst nr. 23 - 2021
Datum: 10 juni 2021

 • Onderwijsagenda 2021

Het college stelt de onderwijsagenda 2021 vast. De lokale onderwijsagenda is een akkoord tussen gemeente, voorschool en schoolbesturen. Het vertelt ons hoe deze partners onderwijs en zorg in Etten-Leur verder ontwikkelen de komende jaren. Het onderwijsaanbod in Etten-Leur willen we verder verrijken waardoor nog meer leerlingen onderwijs in Etten-Leur kunnen volgen.

 • Voor- en vroegschoolse educatie verantwoording VVE 2020 en begroting 2021

Het college stelt de bestedingsverantwoording voor- en vroegschoolse educatie 2020 definitief vast. Hiernaast stelt ze het activiteitenplan 2021 voorlopig vast. Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is kinderen met een risico op onderwijsachterstand een betere start te geven in groep 3 van de basisschool. Daartoe wordt er op de voorschool in Etten-Leur voor alle kinderen gewerkt met programma's voor- en vroegschoolse indicatie. Ook in de groepen 1 en 2 wordt extra ingezet op taalontwikkeling. Het consultatiebureau verzorgt de toeleiding van kinderen die dat nodig hebben naar VVE op de voorschool: de VVE-indicatie.

 • Jaarrekening 2020

Het college besluit de jaarrekening 2020 ter behandeling voor te leggen aan de gemeenteraad.

 • Verplaatsing hondenvereniging VDH naar veld 5 Internos

Burgemeester en wethouders hebben besloten veld 5 van Internos aan de Olympiade te Etten-Leur te gaan verhuren aan de VDH te Etten-Leur. Zij gebruiken het veld als trainingsveld voor de hondensport. Ook werkt het college mee aan de plaatsing van een kantine. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

 • Regionaal afsprakenkader arbeidsmigranten

Het Regionaal afsprakenkader arbeidsmigranten West-Brabant is een integrale set afspraken dat als doel heeft, in onze regio, samen stappen te zetten om de omstandigheden voor arbeidsmigranten te verbeteren. Het gaat hierbij om afspraken op het gebied van huisvesting, werken en leren en welzijn. Iedere overheid heeft daarbij haar eigen verantwoordelijkheid en beleidsruimte. Het college van Etten-Leur onderschrijft de afspraken en zal eind 2021 starten met herzieningen van het integraal beleid arbeidsmigratie.

 • Beantwoording raadsvragen PvdA-fractie ten aanzien van wachtlijsten in de jeugdzorg

De PvdA-fractie stelde schriftelijk vragen over de wachtlijsten in de jeugdzorg. De vragen gaan onder andere over acceptabele wachttijden, het soort problemen waar wachtlijsten voor zijn en het in beeld brengen van de prioriteit die deze problemen krijgen. Het college beantwoord in een brief de gestelde vragen.

 • Dreigende sluiting huisartsenpost Etten-Leur

De fracties APB en CDA stellen aan het college vragen over de dreigende sluiting van de huisartsenpost in Etten-Leur. In beide brieven beantwoordt het college de vragen en gaat in op het besluitvormingsproces zoals dat door het bestuur van de Stichting huisartsenposten West-Brabant gevolgd wordt. Het college maakt zich zorgen over de mogelijke sluiting van de huisartsenpost en gaat hierover met de huisartsen in gesprek.

 • Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020

De gemeente voert jaarlijks een onderzoek uit om de tevredenheid te meten van inwoners, die gebruik maken van voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. I&O Research voerde dit onderzoek als onafhankelijk bureau uit. De resultaten staan in de rapportage CEO Wmo over 2020. Ondanks alle beperkende maatregelen als gevolg van Corona zijn de resultaten voor onze gemeente nog steeds goed en zijn onze inwoners die een beroep doen op maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo tevreden over onze dienstverlening en de geboden ondersteuning.

 • Raadsbrief toeristenbelasting

Het college informeert de gemeenteraad met een raadsbrief over de stand van zaken rondom de invoering van toeristenbelasting.

 • Vaststellen prioriteiten in risicomatrix

Als aanvulling op het VTH-jaarplan zijn prioriteiten gesteld voor handhavingstaken van de Boa's. Hiervoor is een risicomatrix opgesteld. Het college gaat hiermee akkoord.

 • Aanwijsbesluiten art. 2:57 Apv en art. 2:58 Apv

Door het nemen van een tweetal aanwijzingsbesluiten o.g.v. art. 2: 57 lid 1 sub a en 2:58 Apv, wordt de feitelijke situatie ook in lijn gebracht met de Algemene plaatselijke verordening (APV) 2021. Het gaat over het verboden te verblijven van honden op bijvoorbeeld sportparken en begraafplaatsen. Daarnaast zijn plaatsen aangewezen waar het niet verplicht is ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van honden onmiddellijk worden verwijderd.

 • Project eerder en vaker inzetten huisverbod

Er zijn drie routes uitgewerkt in het rapport over het eerder en vaker inzetten van een huisverbod. Het college brengt de raad hier met een brief van op de hoogte. De aanbevelingen die in het rapport aan gemeenten worden gedaan willen we graag opvolgen. De eindrapportage en de samenvatting hierbij ter kennisname; deze kan gezien worden als een handreiking voor de betrokken uitvoerders. Bijvoorbeeld de politie, Hulpofficier van Justitie en/of de casemanagers van Veilig Thuis.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

Aanwezigheid van B & W-collegeleden

Er zijn geen activiteiten waarbij het college aanwezig is