Openbare besluitenlijst van b&w van 24 juni 2021

Openbare besluitenlijst nr. 25 - 2021
Datum: 24 juni 2021

Draagvlakmeting omgevingsvisie, bouwlocaties en wegvarianten

Het college wil woningbouwlocaties opnemen in de omgevingsvisie. Het college wil weten of er bij inwoners en instellingen draagvlak is voor de denkrichting over deze toekomstige bouwlocaties en de wegvarianten die daarmee verband houden. De manier waarop het college dit draagvlak wil meten is voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Het college besluit de nieuwe achtervangovereenkomst te ondertekenen en deze uiterlijk in juli 2021 in tweevoud aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) te retourneren samen met het collegebesluit. Het college neemt kennis van de aanstaande wijzigingen in bestaande achtervangovereenkomst(en).

 

Afdoening toezeggingen CZM en Inburgering

Op 9 en 30 november 2020 zijn door het college verschillende toezeggingen gedaan aan de raad. Via deze brieven informeert het college de raad op welke wijze deze toezeggingen zijn uitgevoerd.

 

Transitievergoeding onder voorwaarden aan JBB (jeugdbescherming Brabant)
Aan Jeugdbescherming Brabant wordt een overgangsvergoeding voor 2021 beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen zij qua bedrijfsvoering komen tot een veranderplan gericht op de toekomst.

Dit besluit staat los van de besluitvorming over de hoogte van de tarieven van de Gecertificeerde instellingen.

 

Uitgangspunten hemelwaterverordening
Door klimaatverandering zijn er vaker extreme buien. De gemeente neemt daarom maatregelen in de openbare ruimte. Maar dat volstaat niet. 70% van alle grond in de gemeente is in bezit van inwoners en bedrijven. Zij moeten ook aan de slag en dat kan met een hemelwaterverordening. In deze memo staan de uitgangspunten voor een hemelwaterverordening.

 

Boa's van Staatsbosbeheer aanwijzen als toezichthouder APV voor gemeente Etten-Leur
Het college besluit in het kader van integrale handhaving en samenwerking de boa's van Staatsbosbeheer aan te wijzen als toezichthouders van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Etten-Leur om grensoverschrijdend handhaven mogelijk te maken.

 

Informatiebrief aan de gemeenteraad over de handhaving door boa's
Het college besluit de gemeenteraad te informeren over de handhaving door de boa's.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

Aanwezigheid van B & W-collegeleden
Er zijn geen activiteiten waarbij het college aanwezig is