Openbare besluitenlijst van B&W van 10 maart 2022

Openbare besluitenlijst wknr. 10 - 2022

Aangepast aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2022 en aangepaste beleidsregels gereguleerd parkeren gemeente Etten-Leur 2022

Het aangepaste aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2022 en de aangepaste beleidsregels aanvragen en afgifte parkeervergunningen 2022 vast te stellen.

 

Tweede verlenging overeenkomsten leerlingvervoer TCMB en DVG

De gemeente is verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. Op 4 maart 2016 heeft de gemeente Etten-Leur, samen met Zundert twee raamwerkovereenkomsten leerlingenvervoer afgesloten; met betrekking op de korte ritten, en op de lange ritten. TCMB verzorgt de korte ritten en ‘De Vier Gewesten’ verzorgt de lange ritten. Het voorstel is om beide raamovereenkomsten nogmaals te verlengen voor de duur van één jaar.

 

Overeenkomst groenonderhoud WVS Groep 2022

Een gedeelte van het openbaar groen in Etten-Leur wordt onderhouden door de WVS Groep. Dit onderhoud is niet alleen van belang voor het beheer van de openbare ruimte, maar heeft ook een sociaal en maatschappelijk belang voor de personen die werken voor de WVS Groep. Het college heeft besloten de WVS-opdracht te geven voor het jaarlijks groenonderhoud.

 

Vaststellen Definitief Ontwerp onderhoud Beiaard parkeerhofjes  

Het college heeft het eindverslag van de inspraak en het definitief ontwerp van het werk "onderhoud Beiaard parkeerhofjes" vastgesteld. Er kan nu gestart worden met de voorbereiding om het project gereed te maken voor uitvoering.
 

Beantwoording raadsvragen parkeerbeleid

De raadsfractie van Leefbaar Etten-Leur stelde vragen over het parkeerbeleid. Deze gaan onder andere over het aantal klachten en signalen, over wat de gemeente daaraan heeft gedaan en de communicatie en informatie naar de inwoners. Het college beantwoordt deze met een brief.

 

Beantwoorden raadsvragen overlast vrachtverkeer Lichttorenhoofd
De raadsfractie van het APB stelde vragen aan het college over de overlast van vrachtverkeer in het Lichttorenhoofd. Deze gaan onder andere over de impact voor omwonenden, over eventuele acties en een trillingsonderzoek. Het college beantwoordt deze met een brief.

 

Brief stand van zaken project Oderkerkpark

In november 2022 informeerde het college de raad over de verkoop van de kapel in het Oderkerkpark. Nu deze kapel is verkocht, geeft het college de raad een update over de tweede fase van het project, rond de gebruiksfunctie van het Oderkerkpark. Het college stuurt de raad hierover een brief.

 

Bestemmingsplanherziening voor uitbreiding distributiecentrum Lidl, Zwarthoofd

Lidl wil haar distributiecentrum aan het Zwarthoofd op industrieterrein Vosdonk uitbreiden. Om hieraan medewerking te kunnen verlenen, is een bestemmingsplanherziening nodig. Het college heeft ontwerp-kaders voor de bestemmingsplanherziening opgesteld en biedt deze aan de gemeenteraad aan. 

 

Collegevoorstel 'Besteding decentralisatie-uitkering ten behoeve van het verbeteren van de toegang tot mantelzorgregelingen en een mantelzorgverklaring'

De gemeente heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid om een decentralisatie-uitkering aan te vragen voor het vereenvoudigen van de toegang tot regelingen voor mantelzorgers. Op deze manier wil zij bijdragen aan preventie en aan de duurzame inzetbaarheid van mantelzorgers. In samenwerking met betrokken partners wordt een projectplan opgesteld, inclusief plan van aanpak.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

Aanwezigheid van het college

 

DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

LOCATIE

COLLEGELID

18-mrt

8:30 u

Overdracht afvalstokje Etten-Leur aan Rucphen

Munnikenheidecollege Rucphen

Wethouder
Van Aert

25-mrt

19:00 u

Kunst en Theaterproject
Cirkel van het leven - Afscheid Nobelaer

Cultuurhuis De Nobelaer

Wethouder
Van Aert, Wethouder
De Weert, Wethouder
Vrolijk