Openbare besluitenlijst van B&W van 24 maart 2022

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst wknr. 12 - 2022

Zienswijze ontwerp omgevingsvisie Zundert

De gemeente Zundert stelt een omgevingsvisie op. In dat proces vragen zij gemeente Etten-Leur wat wij vinden van de ontwerpversie. De gemeente Etten-Leur ziet in deze versie geen reden om Zundert te vragen hun visie op onderdelen aan te passen.
 

Toezegging bestemmingsplan 'Streek-Baroniestraat'
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan 'Streek-Baroniestraat' is aan de gemeenteraad toegezegd om de verkeersstromen in de directe omgeving te monitoren. We voeren deze monitoring uit na het afronden van de ontwikkeling van het plangebied de Streek. Het gaat dan om de woningbouw en het woonrijp maken. Naar verwachting is deze ontwikkeling in de eerste helft van 2023 klaar. De monitoring volgt dan in het najaar 2023. Het college informeert de raad met een brief.

 

Speelautomatenhalverordening Etten-Leur 2022
Het college stelt de raad voor de speelautomatenhalverordening 2022 vast te stellen. Hierin wordt een vergunningsduur van bepaalde tijd en het toestaan van één speelautomatenhal voorgesteld. Dit omdat deze vergunningen schaars zijn, wat inhoudt dat er meer gegadigden voor zijn dan dat er beschikbaar zijn.

 

Vaststelling bestemmingsplan 'Hoge Neerstraat 2'

Het ontwerpbestemmingsplan 'Hoge Neerstraat 2' lag ter inzage. Tegelijkertijd met het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder. Er zijn vijf zienswijzen over het bestemmingsplan ingediend, waarvan vier ontvankelijk. Het college heeft de hogere waarden Wet geluidhinder vastgesteld en stelt de raad voor om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. De wijzigingen hebben betrekking op het aantal parkeerplaatsen en het opnemen van parkeerbepalingen in de planregels. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om elf woningen te bouwen waarvan drie rijwoningen voor starters.

 

Uitbreiding glastuinbouwbedrijf Haansberg 108
In verband met de voorgenomen uitbreiding van het glastuinbouwbedrijf aan de Haansberg 108 is het ontwerp-wijzigingsplan 'Buitengebied, Haansberg 108' opgesteld. De gemeente sluit een overeenkomst met initiatiefnemer met afspraken over de kosten, kwaliteitsverbetering van het landschap en het realiseren en in stand houden van de landschappelijke inpassing. Na ondertekening van deze overeenkomst wordt het ontwerp-wijzigingsplan ter inzage gelegd.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

Aanwezigheid van het college

 

DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

LOCATIE

COLLEGELID

25-mrt

19:00

Kunst en Theaterproject
Cirkel van het leven - Afscheid Nobelaer

Cultuurhuis De Nobelaer

Wethouder
Van Aert,
Wethouder
De Weert, Wethouder
Vrolijk

30-mrt

14:00

Bijwonen Opening UwEnergieloket
Etten-Leur

Bisschopsmolenstraat 10

Burgemeester
De Vries

31-mrt

17:30

15 jarig jubileum
Yellow Roses Foundation

Petit Saveurs

Wethouder

De Weert

3-apr

13:30

Eventing Etten-Leur

Schuitvaartjaagpad

Burgemeester
De Vries,
Jeugdburgemeester

3-apr

15:00

Eventing Etten-Leur Wedstrijd & prijsuitreiking

Schuitvaartjaagpad

Wethouder
Van Aert, 
Wethouder
De Weert

9-apr

10:30

40 jarig jubileum
Overhandiging boek
Molenaar Ton Agterbos

Bisschopsmolen

Burgemeester
De Vries

10-apr

15:00

Eventing Etten-Leur Wedstrijd & prijsuitreiking

Schuitvaartjaagpad

Wethouder
Van Aert,
Wethouder
Vrolijk