Openbare besluitenlijst van B&W van 31 maart 2022

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst wknr. 13 - 2022

Tijdelijke woningen Alwel en parkeervoorzieningen Avoord
Op 20 september 2021 stelde de gemeenteraad de startnotitie vast voor het project tijdelijke woningen van Alwel aan de Tamboerijn en de aanleg van parkeervoorzieningen. Volgens de planning van de startnotitie is gesproken met verschillende belanghebbenden. Het voorstel aan de raad is om de kaders voor verdere uitwerking vast te stellen.


Ontwerp aanwijzingsbesluit locaties ondergrondse inzamelvoorzieningen voor PBD
De inzameling van plastic, blik en drankkartons (PBD) verandert. Inwoners kunnen voortaan hun PBD-afval inleveren bij een ondergrondse container in de buurt. Dit in plaats van een huis-aan-huis inzameling van zakken aan straat. Het college besluit om 17 locaties aan te wijzen voor plaatsing van deze containers. Daar waar nu een glasbak staat, komt ook een ondergrondse PBD-container. Hiermee speelt de gemeente in op veelgehoorde klachten over zwerfafval, te vroeg aan straat gezette zakken en een rommelige aanblik van de straat. Ook verminderen de kosten voor de afvalinzameling. De gemeente maakte de keuze voor de locaties van de ondergrondse PBD-containers weloverwogen, maar deze is nog niet definitief vastgesteld. Bij de afweging voor deze locaties is rekening gehouden met kabels en leidingen die in de grond zitten, wortels van bomen en veilige verkeerssituaties. We informeren toekomstige gebruikers en omwonenden met een brief. Ook organiseren we inloopavonden en een digitale bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de inwoners hun mening over de locaties geven.


Beantwoording brief VVD over speelplan
De speelplannen De Keen, Schoenmakershoek en Etten-Leur Noord lagen voor een laatste inspraakronde ter inzage. Hierop zijn verschillende reacties gekomen die besproken zijn. De VVD heeft vragen gesteld. Het college beantwoordt deze vragen met een brief.

 

Antwoord brief aan Nederlandse Stichting voor Water-&Zwemveiligheid over CTB plicht in zwembad 
De Nederlandse Stichting voor Water-& Zwemveiligheid heeft een groot aantal gemeenten in Nederland op 1 februari 2022 een brief gezonden. Hierin uit men bezwaar tegen het hanteren van een Corona ToegangsBewijs bij zwembaden. Wij nemen de inhoud van de brief voor kennisgeving aan.

 

Startnotitie participatie project Amarant Stationsstraat Etten-Leur
Stichting Amarant wil een eerste verkenning van de (planologische) mogelijkheden voor nieuwbouw op de locatie Stationsstraat 35-37 te Etten-Leur. De huisvesting ter plaatse is aan vervanging toe. Stichting Amarant heeft een huisvestingsplan gemaakt voor al haar bezittingen en wil ook verder investeren in Etten-Leur. Voor het volgen van een participatieproces voor dit plan stelt het college de raad voor een startnotitie vast te stellen.

 

Reclamemast A58
De gemeente Etten-Leur is van plan om langs de A58 een nieuwe reclamemast voor commerciële doeleinden te plaatsen. Deze komt op de plaats van de REWIN mast. Hiervoor is een afwijking van het bestemmingsplan nodig. Het college stelt de gemeenteraad voor om de hiervoor benodigde besluiten te nemen.
 

Invoering nieuwe Verordening tegemoetkoming kosten leerlingvervoer 2022
In deze nieuwe verordening worden met name de mogelijkheden voor het bevorderen van het zelfstandig reizen en de samenwerking met samenwerkingsverbanden en scholen nadrukkelijker benoemd. Er wijzigt niets ten aanzien van de aanspraken voor leerlingen op bekostiging. Deze verordening treedt per mei 2022 in werking. 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.Aanwezigheid van het college

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

LOCATIE

COLLEGELID

 

3-apr

13:30

Eventing Etten-Leur

Schuitvaartjaagpad

Burgemeester
De Vries,
Jeugdburgemeester

 

3-apr

15:00

Eventing Etten-Leur Wedstrijd & prijsuitreiking

Schuitvaartjaagpad

Wethouder
Van Aert, 
Wethouder
De Weert

 

9-apr

10:30

40-jarig jubileum
Overhandiging boek
Molenaar Ton Agterbos

Bisschopsmolen

Burgemeester
De Vries

 

10-apr

15:00

Eventing Etten-Leur Wedstrijd & prijsuitreiking

Schuitvaartjaagpad

Wethouder
Van Aert,
Wethouder
Vrolijk