Openbare besluitenlijst van B&W van 12 mei 2022

Openbare besluitenlijst wknr. 19 - 2022

Datum: 12 mei 2022

 

 

Verzoek TC de Vijfhuizen tot aankoop van gemeentegrond onder het tenniscomplex aan de Vijfhuizenweg 16 te Etten-Leur

Het bestuur van TC de Vijfhuizen heeft gevraagd om de ondergrond onder het tenniscomplex te mogen aankopen van de gemeente Etten-Leur. De grond is nu in eigendom van de gemeente en de TC is eigenaar van de opstallen en heeft een recht van opstal op de grond. Burgemeester en wethouders hebben het verzoek afgewezen. Reden hiervoor is de hoge boekwaarde op de grond. Ook wil het college over de hele linie vasthouden aan het uitgangspunt dat voor sportvoorzieningen volstaan wordt met uitgifte in de vorm van een recht van opstal en de ondergrond in eigendom blijft van de gemeente.

 

Vaststellen omgevingsvisie ‘Etten-Leur doet het gewoon!’ en bijbehorende milieueffectrapportage

De nieuwe Omgevingswet verplicht gemeenten een omgevingsvisie vast te stellen. Alle beleidsvoornemens van de gehele fysieke leefomgeving komen daarin bijeen in één document. De gemeente Etten-Leur heeft de afgelopen jaren samen met inwoners en partners gewerkt aan deze visie. De ontwerpversie van de omgevingsvisie en de milieueffectrapportage hebben begin 2022 ter inzage gelegen. Inwoners en andere belanghebbenden konden aangeven wat zij daarvan vonden. De ingediende reacties gaven aanleiding om zowel de visie als de milieueffectrapportage aan te passen. In de Nota van Beantwoording is concreet aangeven welke wijzigingen zijn doorgevoerd. Het college verzoekt de gemeenteraad om de omgevingsvisie ‘Etten-Leur doet het gewoon!’ en de bijbehorende milieueffectrapportage vast te stellen.  

 

Tijdelijke woningen en parkeergelegenheid achter Tamboerijn 9

Alwel en Avoord hebben verzocht om medewerking voor de realisering van 21 tijdelijke woningen met berging en parkeergelegenheid op de gronden gelegen achter Tamboerijn 9. Voor de verlening van medewerking is een omgevingsvergunning nodig waarbij wordt afgeweken van het geldend bestemmingsplan. Voordat de procedure wordt gestart om deze omgevingsvergunning te verlenen, dient de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Er zijn geen aspecten bekend die zich verzetten tegen de afgifte van deze ontwerpverklaring. Het college stelt voor om de ontwerpverklaring af te geven. Vervolgens kan de ontwerpvergunning ter inzage worden gelegd en bestaat de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. De termijn waarbinnen dit mogelijk is wordt afzonderlijk bekendgemaakt.

 

Raadsbrief t.a.v. toezegging bij vaststelling regiovisie jeugdzorg over voortgang inzet ervaringsdeskundigen

De raad is toegezegd om hen te informeren over de voortgang van de inzet van ervaringsdeskundigen in de jeugdzorg. Met bijgevoegde raadsbrief wordt deze toezegging nagekomen.

 

Inkoopproces Wmo maatwerkvoorziening Begeleiding

De De6-gemeenten werken samen voor het inkopen van de maatwerkvoorziening Wmo begeleiding De6. Om de administratieve last voor gemeenten en aanbieders te beperken, wordt de afhandeling van de voorlopige gunning verzorgd door gemeente Etten-Leur.


Wijziging Doelgroepenverordening sociale woningbouw en middeldure huur Etten-Leur

Eind 2018 stelde de gemeenteraad de 'Doelgroepenverordening sociale woningbouw en middel dure huur Etten-Leur' vast. Het college stelt de raad voor een eerste wijziging van de Doelgroepenverordening vast te stellen. Dit in verband met stijgende prijzen in de woningmarkt en de geplande nieuwbouw van goedkope koopwoningen.

 

Herinrichting Spoorlaan

De Spoorlaan is een 50 km/u weg met smalle fietssuggestiestroken op de rijbaan. Hiermee voldoet deze belangrijke oost-westverbinding niet aan de ontwerpuitgangspunten van Duurzaam Veilig. In een voorlopig ontwerpplan wordt de veiligheid van fietsers verbeterd door fietspaden naast de rijbaan aan te leggen. Dat geldt voor het deel vanaf de Anna van Berchemlaan tot aan de Wilhelminalaan. Het college heeft besloten het voorlopig ontwerp met aanliggende fietspaden vrij te geven voor inspraak. Alle aanwonende en belanghebbenden worden tijdens een (digitale) bijeenkomst geïnformeerd over het voorlopige ontwerpplan. Iedereen mag iets vinden van dit plan. Op basis van de ingekomen reacties wordt het ontwerp opnieuw beoordeeld.

 

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

Aanwezigheid van het college

 

13 mei - 17:00
Uitreiking Groene Pluim (Tijdens Jubileumviering De Krom BV)

Weth. Van Aert, De Weert en Vrolijk
De Krom Bestratingen Nieuwe Donk 1A

 

13 mei – 20:00
(deels) Bijwonen filmvoorstelling Cirkel van het leven

Burgemeester
Wijkgebouw De Linde

 

14 mei – 10:30
Feestelijk moment/overhandiging boek 40 jarig jubileum molenaar Ton Agterbos
Burgemeester
Bisschopsmolen

 

14 mei – 19:00
Eldorado Muziekvoorstelling
Wethouder Vrolijk
Melkveehouderij Van Klamthout Veennestraat 1 Rucphen

 

20  mei – 15:00
Opening Streekmuseum
Burgemeester
Streekmuseum, Markt 53

 

20 mei – 16:00
Verrichten Openingshandeling nieuwe vestiging Re-Teck
Burgemeester
Munnikenheiweg 54