Openbare besluitenlijst van B&W van 20 mei 2022

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst wknr. 20 - 2022

Datum: 20 mei 2022


Aanwijsbesluit verboden alcohol in bepaalde gebieden 2022

Het college heeft een aantal gebieden opnieuw aangewezen als gebieden waar het verboden is om alcohol te consumeren. Ook het bij zich hebben van aangebroken flessen, blikjes, kartonnen en dergelijke met alcohol is hier niet toegestaan.

Onderwijsagenda 2022

Het college stelt de onderwijsagenda 2022 vast. De lokale onderwijsagenda is een akkoord tussen gemeente, voorschool en schoolbesturen. In de onderwijsagenda staat hoe deze partners onderwijs en zorg in Etten-Leur verder ontwikkelen de komende jaren. Het onderwijsaanbod in Etten-Leur willen we verder verrijken waardoor nog meer leerlingen onderwijs in Etten-Leur kunnen volgen. Er zijn drie hoofdlijnen in de onderwijsagenda: 1. Meer kinderen kunnen dichter bij huis passend onderwijs volgen. 2. De samenwerking tussen onderwijs, zorg en gemeenten wordt verder versterkt. 3. Etten-Leur versterkt zijn subregionale rol met een rijker onderwijsaanbod.

Verantwoording 2021 en begroting 2022 Voorschoolse educatie

Het college stelt de bestedingsverantwoording voorschoolse educatie 2021 definitief vast. Hiernaast stelt ze het activiteitenplan 2022 voorlopig vast. Het doel van voorschoolse educatie (verder: VE) is kinderen met een risico op onderwijsachterstand een betere start te geven in groep 3 van de basisschool. Daarom werkt de voorschool in Etten-Leur voor alle kinderen met programma's van 16 uur voorschoolse educatie. De voorschool zet ook in de groepen 1 en 2 extra in op taalontwikkeling. Het consultatiebureau verzorgt de toeleiding van kinderen die dat nodig hebben naar VE op de voorschool. Dit heet de VE-indicatie.

Benoeming 9de lid Participatieraad Sociaal Domein Etten-Leur

Op 18 januari 2022 benoemde het college 8 leden voor de nieuwe Participatieraad Sociaal Domein. Volgens de verordening voor de Participatieraad kan deze raad bestaan uit maximaal 9 leden. Door de benoeming van Kyra van der Weele is de Participatieraad op volle sterkte en is ook een jongere vertegenwoordigd.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.