De openbare besluitenlijst college van B&W van 29 november 2018

Openbare besluitenlijst nr. 48 - 2018

Datum: 29 november 2018


Collectieve festiviteiten 2019
Het college wijst de collectieve festiviteiten voor 2019 aan, op grond van artikel 4:2 van de AVP.
Dit zijn bijvoorbeeld: Carnaval, Koningsnacht/dag, kermis en de Leurse Havenfeesten. Hiermee wordt besloten dat de regels voor bijvoorbeeld de geluidsnormen op die dagen of dagdelen ruimer zijn dan de rest van het jaar het geval is. 

Onderhoudswerk Banjostraat, Cellostraat, Tubahof & Orgelhof
Het college stelt de ontwerptekening ‘Onderhoudswerk Banjostraat, Cellostraat, Tubahof en Orgelhof’ vast. Er wordt een brief verzonden aan alle direct aanwonenden, belanghebbenden en wijkvereniging(en). Hierin worden zij geïnformeerd over het eindverslag van de inspraak-bijeenkomsten. Ook de gemeenteraad ontvangt deze informatie.

Bestuursopdracht wonen, zorg, welzijn
Zorg- en welzijnsorganisaties Avoord en Surplus en woningcorporatie Alwel hebben samen met de gemeente een ‘Bestuursopdracht wonen, zorg, welzijn’ gemaakt. Daarin staat beschreven welke specifieke opgaven ze de komende jaren samen zien. Ook staan de concrete acties op korte beschreven met de gewenste resultaten. Diverse acties lopen al. Voorbeelden van het onderwerp ‘wonen’ zijn het project Wonen met Gemak en het Centrum voor Wonen. Onlangs heeft de gemeenteraad ingestemd met het aanbieden van een Blijvers- en Verzilverlening voor mensen die hun woning willen aanpassen. Voor het onderwerp ‘zorg’ worden in opdracht van de vier partijen worden de komende maanden bijvoorbeeld rapportages gemaakt, die een actueel beeld geven van huishoudens met een zorgvraag en wat dat betekent voor de huisvesting en het aanbod van de zorg. 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.