Openbare besluitenlijst van B&W van 11 november 2021

Openbare besluitenlijst wknr. 45 - 2021
Datum: 11 november 2021 
 

Toezegging aan gemeenteraad subsidie verkeersveiligheid

Het college zegde toe om de mogelijkheden voor subsidie voor het verbeteren van de verkeersveiligheid te bekijken. Deze mogelijkheden zijn bekeken en hierover informeerden we de gemeenteraad.
 

Vaststellen tekstwijziging Stedenbouwkundige Visie Geluidschermen Spoorzone

Het college heeft een tekstwijziging vastgesteld voor de Stedenbouwkundige Visie Geluidschermen Spoorzone.
 

Huurcompensatie niet-amateursportverenigingen binnensport vanwege Corona

Niet-amateursportverenigingen die gebruik maken van de gemeentelijke gymlokalen en sportzaal krijgen de huur gecompenseerd voor de periodes 4e kwartaal 2020, 1e kwartaal 2021 en 2e kwartaal 2021 tot en met 16 mei. Zij krijgen de huur gecompenseerd omdat de gemeente door de Corona maatregelen van het rijk de accommodaties tijdens deze periodes gesloten moest houden.
 

Vaststellen definitief ontwerp "Herstraten Baai-Doornikstraat-Henegouwenlaan"

Het college heeft het eindverslag van de inspraak en het definitief ontwerp van het werk "Herstraten Baai-Doornikstraat-Henegouwenlaan" vastgesteld. Er kan nu gestart worden met de voorbereiding om het project gereed te maken voor uitvoering.
 

Vaststellen van de regiovisie Jeugdzorg WBW 2022-2025

De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp op grond van de Jeugdwet die van kracht is vanaf 2015. Met de regiovisie bieden we een strategisch beleidskader voor de komende jaren (2022-2025). Deze dient als leidraad voor alle acties die worden ondernomen om de zorg voor jeugd in West-Brabant West (WBW) verder te optimaliseren en de kwaliteit te borgen. De regiovisie wordt in de komende vier jaar uitgewerkt in verschillende ontwikkeldocumenten. Deze ontwikkeldocumenten worden door de colleges van burgemeester en wethouders vastgesteld en zo nodig ter kennisname gedeeld met de gemeenteraden.
 
De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.
 
 

Aanwezigheid collegeleden

maandag 15 november 19:00 uur
Installatie nieuwe jeugdburgemeester
B&W
 
zaterdag 20 november 11:00 uur
Opening Ontmoetingsplek Verbindingsbankje in wijk Sanderbanken 
Vorstendom, wijk Sanderbanken 
wethouder Vrolijk
 
zondag 21 november 14:30 uur
Sinterklaasmusical 
De Nobelaer
Burgemeester De Vries