Openbare besluitenlijst van B&W van 18 november 2021

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst wknr. 46 - 2021
Datum: 18 november 2021

Ontwerp omgevingsvisie en ontwerp milieueffectrapportage

De nieuwe Omgevingswet verplicht gemeenten een omgevingsvisie vast te stellen. Alle beleidsvoornemens van de gehele fysieke leefomgeving komen samen in één document. De gemeente Etten-Leur heeft de afgelopen jaren samen met haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gewerkt aan deze visie. Het college verzoekt de gemeenteraad om de ontwerp omgevingsvisie en de bijbehorende ontwerp milieueffectrapportage ter inzage leggen. Dit wordt behandeld in de komende cyclus raadsvergaderingen.   
 

Plan van Aanpak tot vermindering van afval bijplaatsingen
We willen voorkomen dat onze inwoners overlast ervaren van de bijplaatsingen van afval. Het zal je maar gebeuren dat je als inwoner van Etten-Leur opeens aankijkt tegen de rotzooi van een ander. Bijgezet op een plek van verzamelcontainers, zoals Etten-Leur die op verschillende plaatsen kent. Of dat je zelfs te maken krijgt met stank of ongedierte, omdat anderen hun afval op die plekken bij jou in de buurt achterlaten. Daarom treden we tegen die overtredingen op, maar komen ook met een plan van aanpak dat gericht is op communicatie en informatie, voor zowel jong als oud.

 

Vaststellen definitief ontwerp "Reconstructie Anna van Berchemlaan"
Het college heeft het eindverslag van de inspraak en het definitief ontwerp van het werk "Reconstructie Anna van Berchemlaan" vastgesteld. Er kan nu gestart worden met de voorbereiding om het project gereed te maken voor uitvoering.

 

Startnotitie routekaart participatie Zundertseweg

Initiatiefnemer is van plan om een nieuwbouwwoning tussen Zundertseweg 6 en Streek 3 toe te voegen. Daarnaast is initiatiefnemer van plan om het bouwvlak van de bestaande woning aan de Zundertseweg 6 te vergroten richting de Streek. In het kader van de goede ruimtelijke ordening zal in overleg met de omgeving en de direct belanghebbenden gesproken worden over deze ontwikkeling.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

Aanwezigheid College
Op grond van de aangescherpte maatregelen kan het zijn dat onderstaande activiteiten alsnog geannuleerd worden.

 

Zaterdag

20 november

11:00

LET OP: IVM MAATREGELEN GEANNULEERD
Opening Ontmoetingsplek Verbindingsbankje in wijk Sanderbanken

Vorstendom, wijk Sanderbanken

Wethouder Vrolijk

Zondag

21 november

14:30

Sinterklaasmusical

De Nobelaer

Burgemeester

De Vries

Vrijdag
26 november

11:00

LET OP: IVM MAATREGELEN GEANNULEERD

Persmoment ondertekening contract DuurSaam inzake Zonnedak zwembad

Zwembad De Banakker

Wethouder

Van Aert

Maandag
29 november

15:30

LET OP: IVM MAATREGELEN GEANNULEERD
Officieel moment Kloostervelden

Kloostervelden

Wethouder
De Weert