Openbare besluitenlijst van B&W van 24 november 2021

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst wknr. 47 - 2021
Datum: 24 november 2021

Beantwoording motie privatisering weekmarkt
Naar aanleiding van een motie over de privatisering van de weekmarkt gaat het college in op de voor- en nadelen van privatisering van de weekmarkt. Vanuit winkeliers is er geen interesse gebleken om de weekmarkt te organiseren.

 

Antwoordbrief Leefbaar Etten-Leur mbt communicatie/participatie projecten
De fractie van Leefbaar Etten-Leur stelde het college vragen over communicatie en participatie bij enkele projecten. Zij gaven enkele voorbeelden van zaken die volgens hen niet goed zijn gegaan. Het college beantwoordt de brief van de fractie. In het antwoord verzekert het college dat alles erop gericht is om participatie en communicatie te verbeteren. Een uitdaging die we met de inzet van de Routeplanner participatie & communicatie, inclusief startnotitie, stap voor stap verbeteren. Dit moet leiden tot begrip bij alle betrokkenen. Daarin hebben we ook te maken met ieders eigen beleving en leidt het participatieproces niet altijd tot dezelfde beelden en overeenstemming over de plannen. Het college gaat graag met de fractie in gesprek om de voorbeelden door te spreken en nodigt de fractie uit om signalen altijd door te geven. Zo zorgen we samen voor verdere verbetering van participatie en communicatie bij projecten.

 

Antwoordbrief overlast Vogelaarpark
Fractie Leefbaar Etten-Leur heeft op 29 oktober 2021 vragen gesteld over de overlast in het Vogelaarpark. Het college beantwoordt deze vragen in een brief.

 

Antwoordbrief aan de fractie van D66 over de maaiwerkzaamheden
Op 2 oktober 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders een bericht ontvangen met vragen over de aangepaste maaiwerkzaamheden en de binnengekomen meldingen hierover. Het college besluit een antwoordbrief te versturen met een reactie op de gestelde vragen.

 

Kaderstelling herontwikkeling Spoorlaan 19
De Kaders voor de herontwikkeling Spoorlaan 19 worden aan de raad aangeboden ter vaststelling. Bij het opstellen van de kaders zijn de bewoners en belanghebbenden betrokken. Hiervoor is de startnotitie routekaart participatie gevolgd. De kaders zullen de basis vormen voor het bestemmingsplan en de verdere uitwerking van het herontwikkelingsplan.

 

Bovenregionaal expertisenetwerk jeugd Brabant/ Zeeland
Vanuit het ministerie van VWS en de VNG is begin 2021 een ontwikkeling in gang gezet naar het inrichten van expert-teams die moeten helpen om op tijd een passend antwoord te vinden op vragen en behoeften van jeugdigen en ouders met complexe en meervoudige problematiek. Te vaak duurt het te lang totdat er voor deze jeugdigen en gezinnen passende zorg is gerealiseerd. Bovenregionaal is er voor de zes regio’s in Brabant en Zeeland een bovenregionaal Expertisenetwerk (BEN) ingericht. De coördinatie daarvan ligt bij de gemeente Eindhoven. De gemeente Eindhoven heeft voor BEN via een SPUK-regeling middelen beschikbaar gekregen. Een deel van die middelen wordt via de gemeente Eindhoven beschikbaar gesteld aan de regio’s om daar een regionaal expertiseteam (RET) te realiseren. Elke regio ontvang daarvoor € 100.000, -- te besteden tot eind 2022.

 

Startnotitie participatie herontwikkeling overdekte winkelcentrum
In het kader van de goede ruimtelijke ordening zal, door de initiatiefnemer, in overleg met de omgeving en direct belanghebbenden gesproken worden over deze herontwikkeling. Het college besluit de startnotitie participatie herontwikkeling overdekte winkelcentrum te agenderen voor De Raad Debatteert van 6 december 2021.

 

Raadsinformatiebrief verbeteren samenwerking zorg, onderwijs en kinderopvang
Tijdens de raadsvergadering van 30 september 2019 is de brede scholen visie geëvalueerd. Tijdens deze vergadering kwam naar voren dat de samenwerking tussen jeugdzorg, het basisonderwijs en de kinderopvang in Etten-Leur extra aandacht behoeft. Er is toen door wethouder Vrolijk toegezegd om hier in gezamenlijkheid met de betrokken partijen op in te zetten. In deze brief geven wij inzicht over het gelopen proces de afgelopen twee jaar en de opbrengst van het traject om de samenwerking tussen jeugdzorg, het basisonderwijs en de kinderopvang te verbeteren. Dit traject heeft vertraging opgelopen door de corona-crisis.

 

Geboortezorg in het Sociaal Domein
Het college stemt in met de projecten ‘Nu niet zwanger’ en ‘Huisbezoek voor de geboorte’ en door te gaan met project ‘Kansrijke start’. Deze projecten in de geboortezorg dragen bij aan een toekomst met gelijke kansen voor alle kinderen. Daar waar er kwetsbaarheid is, wordt passende ondersteuning geboden.

 

Aanwezigheid van B & W-collegeleden

Er zijn geen activiteiten waarbij het college aanwezig is.


De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.