Openbare besluitenlijst van B&W van 4 november 2021

Openbare besluitenlijst wknr. 44 - 2021
Datum: 4 november 2021 


DVO Stichting Inkoopbureau West-Brabant 


Het college heeft besloten Stichting Inkoopbureau West-Brabant te ondersteunen op het gebied van HRM in 2020 en 2021. De gemeente ondertekent daartoe samen met Stichting Inkoopbureau West-Brabant een dienstverleningsovereenkomst. 


Verlengen geldigheid 'Nota bodembeheer Brabant' 


In december 2011 heeft de raad de “Nota bodembeheer regio Brabant” vastgesteld. In deze nota is het beleid voor grondverzet in de regio opgenomen. Deze nota is 10 jaar geldig vanaf het moment dat die is vastgesteld door de gemeenteraad en verloopt dus in Etten-Leur in december 2021. Met gemeenten in de regio wordt nieuw beleid gemaakt, maar dat is naar verwachting niet eerder dan eind 2022 gereed. Daarom stellen we de gemeenteraad voor het bestaande beleid nog van kracht te laten zijn totdat nieuw beleid is vastgesteld. 


Normen- en toetsingskader financiële rechtmatigheid 2021 


Het college heeft de raad voorgesteld om het normenkader financiële rechtmatigheid voor het begrotingsjaar 2021 vast te stellen. In dit normenkader liggen de kaders voor de financiële rechtmatigheid vast die relevant zijn voor de interne controles en de externe accountantscontrole. 


Verhoging tarieven jeugdzorg 2022 


Door kostenstijgingen in de afgelopen jaren is het noodzakelijk de tarieven in zijn geheel te verhogen. Zo blijft de dienstverlening en kwaliteit op peil. Ook geeft deze verhoging een aanmoediging aan het zorglandschap om de huidige knelpunten gezamenlijk aan te pakken en op te lossen. Uitgangspunt van de regio WBW is om een eerlijke prijs te betalen voor zorg. Daarbij zijn er landelijk afspraken gemaakt om te komen tot reële tarieven (VNG: Norm voor opdrachtgeverschap). 


Raadsbrief huisvesting statushouders

De provincie heeft enige tijd geleden haar toezichtsoordeel over de huisvesting van statushouders, in de eerste helft van dit jaar bekend gemaakt. Samen met dit oordeel informeert het college de raad tevens over de huidige stand van zaken.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend

 

Aanwezigheid College

vrijdag 5 nov 14:00 uur 
Bijwonen Feestelijke opening BTW 55-plus (Stg. Valpoort) Valpoort 112
Wethouder Vrolijk

zaterdag 6 nov 16:00 uur 
Opening fototentoonstelling 36e Benevisie AFVP Etten-Leur Wijkgebouw De Linde
Wethouder De Weert

zaterdag 6 nov 19:00 uur 
Staatsiedag Gilde St. Hubertus Leur (bijwonen kerkdienst en feestavond) St. Petruskerk 
Burgemeester De Vries 

woensdag 10 nov 11:00 uur 
Boomfeestdag: uitreiken prijzen groenste schoolomgeving De Klankhof, Het Kompas en 't Carillon
Wethouder Van Aert 

vrijdag 12 nov 13:00 uur 
Overhandiging Boek Bianca van Gennip Bibliotheek Nobelaer
Wethouder Vrolijk 

zaterdag 13 nov 13:30 uur 
Bekendmaking MaMi thema carnaval 2022 Café De Klomp
Burgemeester De Vries 

zondag 14 nov 12:30 uur 
Intocht Sinterklaas 
Burgemeester De Vries 

maandag 15 nov 19:00 uur 
Installatie nieuwe jeugdburgemeester
B&W

zaterdag 20 nov 11:00 uur 
Opening Ontmoetingsplek Verbindingsbankje in wijk Sanderbanken, Vorstendom, wijk Sanderbanken
Wethouder Vrolijk 

zondag 21 nov 14:30 uur 
Sinterklaasmusical De Nobelaer
Burgemeester De Vries