Openbare besluitenlijst van b&w van 24 november 2022

Openbare besluitenlijst wknr. 47 - 2022

Afwijken inkoopbeleid voor inkoop dienst: publicatie gemeentelijke regelgeving

Het college besluit voor het inkopen van de publicatie van regelgeving in het Gemeenteblad een enkelvoudig onderhandse procedure te volgen.

 

Aanbesteding Wmo hulpmiddelen West-Brabant
Inwoners zo lang mogelijk in staat stellen om zelfredzaam te zijn, om te kunnen participeren en/of om zo lang mogelijk in de eigen omgeving te kunnen blijven. Deze verantwoordelijkheid heeft de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als hier ondersteuning bij nodig is, kan de gemeente deze leveren in de vorm van onder andere een hulpmiddel. De looptijd van de huidige overeenkomst met de leverancier van Wmo hulpmiddelen loopt per 1 juli 2023 af. De gemeente zoekt via een openbare Europese aanbesteding twee leveranciers. Voor de levering, het aanpassen, het onderhouden en het uiteindelijk innemen van hulpmiddelen. Het college besluit een gezamenlijk aanbestedingstraject voor de Wmo hulpmiddelen te doorlopen met 12 andere West-Brabantse gemeenten.

 

Deelname aan Campagne Arbeidsmigratie werkt

De campagne ‘Arbeidsmigratie werkt’ is ontwikkeld vanuit het besef dat er iets moet gebeuren aan de overwegend negatieve beeldvorming over arbeidsmigranten in Nederland. Die maakt dat we in een vicieuze cirkel zijn beland. Steeds meer bestuurders zien dat er ruimte moet komen voor degelijke huisvestingsoplossingen en voor integratie van mensen die langer willen blijven. Veel initiatieven krijgen te maken met weerstand vanuit de bevolking, die vaak gebaseerd is op stereotype beelden van deze doelgroep en hun huidige woonsituatie. Het college besluit deel te nemen aan een meerjarige campagne om te laten zien dat arbeidsmigranten in Nederland en onze gemeente hard nodig zijn. Arbeidsmigratie werkt.

 

Belastingverordeningen 2023
Het college bood de belastingverordeningen 2023 aan de raad aan om vast te stellen. Deze zijn in lijn met de vastgestelde begroting.

 

Subsidiebeschikking DuurSaam Etten-Leur

DuurSaam Etten-Leur is een vrijwilligersorganisatie die een belangrijke bijdrage levert en nog gaat leveren aan de overgang naar een energieneutraal Etten-Leur in 2050. De inkomsten van de coöperatie zijn op dit moment gering, maar de vaste lasten aanzienlijk. Daarom kent het college een eenmalige subsidie toe voor 2022.
Voor de komende jaren wordt gewerkt aan structurele oplossingen 
om de kosten te drukken en om inkomsten te genereren.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.


Aanwezigheid van het college

 

DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

LOCATIE

COLLEGELID

25 nov

11:00

Prijs uitreiken Groene Tuinen Winactie

Life&Garden Etten-Leur

Wethouder
De Weert

25 nov

14:00

Noordrand-Midden West en
kering Weimeren

Café Elsakker, Prinsenbeek

Wethouder
Schouw

25 nov

19:00

Korpsavond Brandweer

Brandweerkazerne Etten-Leur

Burgemeester
De Vries

1 dec

15:30

Naamsonthulling appartementencomplex Kerkakker

Kerkakker

Wethouder
Schouw

2 dec

20:00

Jubileumconcert 140 jaar Constantia

De Nobelaer

Burgemeester
De Vries en
Wethouder Verwijmeren