De openbare besluitenlijst college van B&W van 18 oktober 2018

Openbare besluitenlijst nr. 42 - 2018

Datum: 18 oktober 2018
 

Aanpassing nadere regels begraafplaatsen
Het college stemt in met de nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen 2018.

Ontwerpbestemmingsplan Hanekinderstraat 4
Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan Hanekinderstraat 4 ter realisatie van één vrijstaande woning op het perceel. In verband met de Wet geluidhinder dient een ontheffing hogere grenswaarde aangevraagd te worden.

Prijslijst voorzieningen evenementen 2019
Het college stelt de tarieven voor voorzieningen evenementen 2019 vast. Bij de uitvoering van evenementen kunnen verenigingen en stichtingen een beroep doen op de gemeente voor voorzieningen zoals dranghekken en/of afvalcontainers. De tarieven, die we in 2019 gaan hanteren, zijn door het college vastgesteld.

Interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht - monitor procescriteria vergunningverlening
Het college neemt kennis van de brief van de provincie Noord-Brabant met betrekking tot het IBT omgevingsrecht en de ingevulde monitor. Daarnaast brengt het college de brief van de provincie Noord-Brabant en de ingevulde monitor ter kennis aan de gemeenteraad. De provincie Noord-Brabant is intergemeentelijk toezichthouder omgevingsrecht. Vanuit deze rol heeft de provincie diverse themaonderzoeken gedaan. In Etten-Leur is het themaonderzoek brandveiligheid in zorginstellingen uitgevoerd. De aanbevelingen hebben wij inmiddels opgepakt. Met de provincie is een afspraak gemaakt om deze met elkaar te bespreken en tips en tops met elkaar uit te wisselen. Ook heeft de provincie ons gevraagd om de digitale monitor in te vullen over de implementatie procescriteria vergunningverlening.

Brief VNG: Sanering asbestdaken
Het college neemt kennis van de brief van de VNG over de sanering asbestdaken. Daarnaast brengt het college deze brief ter kennis aan de gemeenteraad. Het college stemt in met de toelichtende brief aan de gemeenteraad. Middels een brief informeert de VNG de gemeente over de opgave voor asbestsanering (het asbestdaken verbod 2024) en de rol van de gemeenten daarin. Ook gaat de brief in op de inzet van de VNG om gemeente te ondersteunen en wat de gemeente nu al kan doen om de mogelijke handhavingopgave in 2024 te verkleinen. De VNG roept haar leden op om in te zetten op een versnellingsaanpak voor de asbestdakensanering.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.