Openbare besluitenlijst van B&W van 7 oktober 2021

Openbare besluitenlijst wknr. 40 - 2021

Datum: 7 oktober 2021

Vaststellen Transitievisie Warmte 1.0

Elke gemeente in Nederland stelt in 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) vast. Met deze TVW 1.0 voldoen wij aan deze plicht. De TVW 1.0 is gevormd uit een grote hoeveelheid technische analyses en input van partners, inwoners en ondernemers uit enquêtes, meedenkgroepen en informatieavonden. Dit vormt het startdocument om samen met onze inwoners, ondernemers en andere partners Etten-Leur planmatig en projectmatig te starten om uiteindelijk in 2050 een aardgasvrije gemeente te worden.
 

Visie op opwek duurzame energie
In 2019 is het nationaal Klimaatakkoord gesloten. Daarin zijn afspraken gemaakt om de uitstoot van CO2 vergaand te beperken. Dat kan onder andere door elektriciteit duurzaam op te wekken. In de “Visie op opwek duurzame energie” is aangegeven hoe Etten-Leur daaraan gaat bijdragen.

In het Klimaatakkoord is ook afgesproken dat iedereen de kans moet krijgen om aan de energietransitie mee te doen. Een energietransitie voor iedereen betekent dat we iedereen de kans willen bieden om te profiteren van de wind- en zonne-energie die in onze gemeente wordt opgewekt. Dat willen we bereiken door 50% of meer ‘lokaal eigendom’ van de nieuwe zonne- en windparken na te streven. In de visie hebben we vastgelegd hoe we dat willen realiseren. Met het vaststellen van deze visie vervalt de “Kadernotitie Windenergie” uit 2005. 


Eerste begrotingswijziging 2021 gemeenschappelijke regeling ICT West-Brabant West
De Raad heeft kennisgenomen van de eerste begrotingswijziging van de GR ICT West-Brabant West (ICT WBW). Daarbij is besloten geen zienswijze naar voren te brengen over de eerste begrotingswijziging van de GR ICT WBW.

Beslissing m.e.r.-beoordeling aanmeldnotitie Hoge Neerstraat 2
Het college besluit dat voor de ontwikkeling van 11 woningen op de locatie Hoge Neerstraat 2 geen milieueffectrapport hoeft te worden gemaakt.

Eerste bestuursrapportage 2021 Werkplein Hart van West-Brabant
Het Werkplein Hart van West-Brabant heeft de eerste bestuursrapportage 2021 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. In deze bestuursrapportage wordt teruggekeken op de uitvoering van de Participatiewet in de eerste maanden van dit jaar. Het college besluit de bestuursrapportage ter kennisname aan te bieden aan de deelnemende gemeenten.

Voorlopig ontwerp Anna van Berchemlaan voor inspraak
In de Anna van Berchemlaan moeten verschillende onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, aan onder andere: riolering, asfalt en herstraten van voetpaden en fietspaden. Daarom hebben we ervoor gekozen een aantal andere werkzaamheden daarbij te combineren. Daarbij onder andere aan het verbeteren van het groen, oversteekvoorziening(en) voor voetgangers, en een herinrichting van de parkeerplaats aan het Oderkerkpark. Belanghebbenden en omwonenden kunnen hun mening geven over het ontwerp en eventuele aandachts- en verbeterpunten aandragen. Daarbij leggen we wel duidelijk uit dat in hoofdlijnen het ontwerp vastligt door wettelijke kaders, ruimtelijke- en technische (on)mogelijkheden en budget.

Startnotitie routekaart participatie projectontwikkeling Stationsplein 3
Een ontwikkelaar heeft plannen om de locatie aan het Stationsplein 3 (voormalig chinees restaurant Mei Wah naast het NS-station) te herontwikkelen. Daarvoor is het oude pand inmiddels ontmanteld en milieuvriendelijk gesloopt. Met een startnotitie en een routekaart wordt invulling gegevens aan de nieuwe manier van participatie bij projecten in de leefomgeving. We willen de inwoners van Etten-Leur zo vroeg mogelijk betrekken bij planvorming en vragen dat ook van partners, zoals ontwikkelaars. Binnenkort wordt daarvoor een omgevingsdialoog gevoerd en wordt de startnotitie met de raad besproken.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

Aanwezigheid College

 

 

Tijd

Activiteit

Locatie

Collegelid

vrijdag
8 oktober

09.00 uur

Prijsuitreiking verkeersdoolhof

n.t.b.

Wethouder
Kees van Aert

zaterdag
9 oktober

11.00 uur

Opening ontmoetingsplek Verbindingsbankje

Vorstendom,
Wijk Sanderbanken

Wethouder
Frank Vrolijk

Maandag
11 oktober

8:30

Regenboogvlag hijssen i.h.k.v.  Nationale Coming-out dag

Volgt via persbericht

Burgemeester
Miranda de Vries

zaterdag
16 oktober

10.00 uur

Vitaliteitsmarkt

‘t Turfschip

Wethouder
Kees van Aert

zondag
17 oktober

14.30 uur

Prijsuitreiking jaarlijkse wedstrijd VDH

Nieuwe locatie:
Olympiade

Wethouder
Ger de Weert

vrijdag
22 oktober

16:00

Ontvangst jubileumboek Heemkundekring

Het Witte Paard

Wethouder
Ger de Weert