De openbare besluitenlijst college van B&W van 6 september 2018

Openbare besluitenlijst nr. 36 - 2018

Datum: 6 september 2018

Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda

Sinds 2011 werken de 11 gemeenten binnen het politiedistrict De Baronie samen in  het Veiligheidshuis Baronie Breda: het netwerk waarin men met andere organisaties in een samenwerkingsverband alle mogelijke straf- en zorginterventies bespreekt.
Door ontwikkelingen, gemeenten hebben nieuwe taken gekregen in het sociaal domein, en het geven van meer aandacht aan bepaalde personen en thema's (denk aan verwarde personen en radicalisering) zijn er vanuit het rijk en de VNG aanbevelingen gedaan om te komen tot een doorontwikkeling naar Zorg- en veiligheidshuizen. Het bestuur van het Veiligheidshuis Baronie Breda heeft samen met de 11 gemeenten gewerkt aan de omvorming naar het Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda. In dat traject zijn voorstellen ontwikkeld zoals het vernieuwde samenwerkingsconvenant, het privacy protocol en zijn verantwoordelijkheden nader belegd. Etten-Leur stemt in met de aangeboden stukken.

Meerjarenonderhoudsplanning gemeentelijke objecten 2019
Het onderhoudsplan Gemeentelijke objecten 2019 is vastgesteld.

Intrekken convenant Stichting Seniorenraad Etten-Leur
Op 19 februari 2018 heeft de gemeenteraad de verordening voor het Participatienetwerk Sociaal Domein vastgesteld. Deze verordening bepaalt dat de huidige adviesraden het komende jaar als themagroepen hun werk kunnen voortzetten en dat ze daarvoor door het college gefaciliteerd kunnen worden. De Seniorenraad heeft aangegeven, dat zij tenminste 1 jaar wensen door te gaan en onderzoeken in hoeverre zij een goede afspiegeling en vertegenwoordiging kunnen zijn van de senioren in Etten-Leur. Het college heeft daarop besloten om het bestaande convenant met de Seniorenraad in te trekken per 1 augustus 2019 en de Seniorenraad tot 1 augustus 2019 te subsidiëren voor de noodzakelijke kosten.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.