Openbare besluitenlijst van B&W van 23 september 2021

Openbare besluitenlijst wknr. 38 - 2021
Datum: 23 september 2021

Tijdelijke uitbreiding formatie RMC
Het college stemt in met de tijdelijke formatie-uitbreiding (2 fte) van de trajectbegeleiders bij het Regionaal Bureau Leren in het kader van de regionale samenwerking (RMC) voor de duur van 1 jaar.

Jongeren die het onderwijs zonder startkwalificatie (dreigen) te verlaten kunnen hierdoor beter begeleid worden.

Bestemmingsplanherziening voor Bankenstraat 19-21a/21b
Het college wil medewerking verlenen aan het verzoek om een bestemmingsplanherziening voor Bankenstraat 19-21a/21b. Het college heeft ontwerp-kaders opgesteld, die naar de raad worden gestuurd. De raad kan om behandeling van de ontwerpkaders vragen. Gebeurt dat niet, dan zijn de kaders definitief.

Huurcompensatie q2 2021 sportverenigingen voor binnen- en buitensport vanwege Corona
Sportverenigingen hebben in het 2e kwartaal van 2021 niet optimaal gebruik kunnen maken van hun accommodaties. Dat is reden om hen over die periode (deels) de huur kwijt te schelden. Afhankelijk van het type gebruik ("gebruik gebonden" of "niet gebruik gebonden" huur) kiezen wij daarbij overeenkomstig de aanbeveling voor 100% of 45% kwijtschelding. Voor die bedragen dienen we daarna ook een compensatieverzoek in bij het rijk op grond van de TVS -regeling

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

Aanwezigheid College

WEEK 36

Tijd

Activiteit

Locatie

Collegelid

Vrijdag
24 september

09.00

Ondertekening convenant 'altijd schoon naar school'

Munnikenheide College

Wethouder Van Aert

Zaterdag
25 september

Diversen 

Burendag

 Diversen

B&W 

Maandag
27 september

15.00

Bezoek 100-jarige

 

Burgemeester De Vries

Dinsdag
28 september

15.00

Start bouw viering Het Juvenaat

Bouwplaats Edward Poppelaan

Wethouder
De Weert