Openbare besluitenlijst van B&W van 9 september 2021

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders
Openbare besluitenlijst wknr. 36 - 2021
Datum: 7 september 2021

Subsidiëring AutoMaatje
Het college kende voor het AutoMaatje subsidie toe aan de Stichting Samenwerkingsplatform Etten-Leur voor 2020 en 2021. Op basis van een evaluatie zouden we medio 2021 beoordelen of het AutoMaatje succesvol is en zouden we besluiten over de voortzetting en subsidiëring. Door Corona kon het AutoMaatje niet eerder starten dan in september 2020. De landelijke maatregelen zorgden ervoor dat de vervoersmogelijkheden werden beperkt en door Corona was de reisbehoefte onder met name kwetsbare groepen minder. Om het AutoMaatje meer mogelijkheden te bieden zich te ontwikkelen, besloot het college de toegekende subsidiebedragen te verdelen over de jaren 2020, 2021 en 2022. De evaluatie van het AutoMaatje vindt dan plaats medio 2022 en op basis van de resultaten van deze evaluatie besluit het college over voortzetting en subsidiëring hiervan.

Mantelzorgwaardering 2021
Op 12 november 2021 is het de nationale dag van de mantelzorger. Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg voor een naaste. De gemeente Etten-Leur waardeert de inzet van deze mantelzorgers en laat dit jaarlijks blijken via de mantelzorgwaardering. Vanwege de huidige maatregelen door Corona is het niet mogelijk om activiteiten te organiseren. Daarom vindt de invulling van de mantelzorgwaardering in 2021 plaats met waarderingspakketten die samengesteld worden door lokale ondernemers. Door Corona hebben de mantelzorgers in 2021 een zware tijd gehad. Daarom besluit het college om voor de mantelzorgwaardering in 2021 extra budget beschikbaar te stellen.

Aanpassing convenant Alwel - Gemeente inzake Wmo-woonvoorzieningen
In 2015 sloten Alwel en Gemeente een convenant af. Daarin maakte zij afspraken over de verdeling van de kosten van woonvoorzieningen. Dit deden we om duidelijkheid te scheppen richting huurders over wie wat betaalt. In 2020 evalueerden we de werking van dit convenant. Op basis van opgedane ervaringen passen we het convenant en de verantwoordelijkheidsverdeling op een aantal punten aan.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

Aanwezigheid College

 

WEEK 36

Tijd

Activiteit

Locatie

Collegelid

Vrijdag

10 september

10.00 uur

West-Brabantse Taalstrijd

Turfschip

Wethouder

Vrolijk

woensdag

15 september

18.30 uur

Opening tentoonstelling 'Oud Leur' van Adriaan van Bergen stg.

Trouwkerkje

Burgemeester

De Vries

vrijdag

17 september

16.00 uur

Opening Kermis op de Leur

Leur

Wethouder

 Vrolijk