De openbare besluitenlijst van b&w van 15 september 2022

Openbare besluitenlijst wknr. 37 - 2022

Actualiseren gedragscodes bestuurlijke integriteit
In 2016 stelde de gemeenteraad de gedragscode integriteit raadssleden in burgerleden en de gedragscode integriteit collegeleden vast. Deze gedragscodes zijn aan actualisering toe. Met het vaststellen van de gedragscode integriteit raadssleden en burgerleden 2022 en de gedragscode integriteit burgemeester en wethouders 2022 zijn deze codes weer toegespitst op de hedendaagse praktijk.

 

Concept raadsbrief met betrekking tot de behandeling van het raadsvoorstel voor de kaderstelling van het project Wipakker
Het college biedt de raad excuses aan voor het feit dat het raadsvoorstel al was ingepland voor behandeling tijdens de raad luistert van 5 september, maar de gesprekken met de huidige gebruikers, met name met de Stichting Jeugdland, nog niet voldoende waren afgehecht. Burgemeester en wethouders geven pas uitvoering aan het raadsbesluit als een acceptabele alternatieve locatie tijdig kan worden geagendeerd.

 

Vaststelling wijzigingsplan Buitengebied, Lochtsepad 13 ten behoeve van uitbreiding glastuinbouwbedrijf

Burgemeester en wethouders verlenen medewerking aan uitbreiding van het glastuinbouwbedrijf aan het Lochtsepad 13. Het bestemmingsplan 'Buitengebied' bevat wijzigingsbevoegdheden om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken. Om gebruik te kunnen maken van deze wijzigingsbevoegdheden, is het ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied, Lochtsepad 13' opgesteld. Het ontwerpwijzigingsplan lag gedurende 6 weken ter inzage, waarbij belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld om zienswijzen in te dienen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het vastgestelde wijzigingsplan is op twee punten ambtelijk gewijzigd ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan.

 

Omgevingsvisie Rucphen
De ontwerp-omgevingsvisie van de gemeente Rucphen ligt vanaf 21 juli jl. ter inzage om meningen te peilen. De opgaven waar zij de komende jaren aan willen werken, kunnen wij goed plaatsen. Ze geven ons geen aanleiding voor een verzoek tot aanpassing van de ontwerp omgevingsvisie.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

Aanwezigheid van het college

 

 

DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

LOCATIE

COLLEGELID

16-sep

16:00

Opening locatie Centrum voor Wonen

Oude Bredaseweg 16

wethouder Schouw

16-sep

19:00

Overhandiging Leurse Kermisboek

Kruising bij het Trouwkerkje

wethouder De Weert

17-sep

16:00

Persmoment / bedankbijeenkomst
vrijwilligers World Clean Up Day

Hermelijnweg 1

wethouder De Weert

19-sep

8:30

Overhandiging "afvalstokje" en onder-tekening Convenant 'Schoon naar School'

Munnikenheide
College

wethouder De Weert

24-sep

va 09:00

Burendag 2022

diversen

College (ovb)