De openbare besluitenlijst van b&w van 23 september 2022

Openbare besluitenlijst wknr. 38 - 2022

Reactie brief D66 evenementenborden
Het college stemt in met de reactie op de brief van D66 over de evenementenborden. De fractie van D66 stelde vragen over de bebording bij de diverse toegangswegen van Etten-Leur. 

 

Overlast jeugd Vogelaarpark/brede school De Vleer
De gemeente zet zich actief in om de overlast van jongeren bij de brede school De Vleer tegen te gaan. Naast de inzet van politie, boa's, mensen van de Sfeerbeheergroep en jongerenwerk plaatst de gemeente nu een hoogfrequent apparaat bij de school, een zogenaamde mosquito. Dit apparaat maakt een hinderlijk hoog geluid dat alleen hoorbaar is voor jongeren. Het doel is om deze locatie tijdelijk onaantrekkelijk te maken om er rond te hangen. De mosquito hangt er voor een periode van maximaal 6 maanden. Hierna vindt een evaluatie plaats. 

 

Verzoek om voorzetting opstalrecht TC de Vijfhuizen
Burgemeester en wethouders spreken naar tennisclub De Vijfhuizen de bedoeling uit om het opstalrecht in 2027 te verlengen.

 

Subsidieaanvraag (min. BZK/I&W) voor versnelling woningbouwopgave Haansberg

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt subsidie beschikbaar voor het oplossen van mobiliteitsknelpunten als daarmee een versnelling plaatsvindt in de woningbouwopgave. De gemeente Etten-Leur gaat voor de beoogde wijk Haansberg een subsidieverzoek indienen om een aantal maatregelen te bekostigen. De maatregelen hebben betrekking op het stimuleren van fietsverkeer en deelmobiliteit. Concreet gaat het om het verbreden van drie rotondes, de aanleg van een fietspad van Haansberg naar het station en een fietsenstalling. Ook de kosten voor realisatie van plekken voor deelmobiliteit (zoals deelfietsen/deelbakfietsen, deelauto’s, etc.) zijn opgenomen.
 

Raadsbrief varianten Randweg Noord
Op 11 juli stelde de gemeenteraad de Omgevingsvisie ”Etten-Leur doet het gewoon!” vast. Daarin staat dat de gemeente, gelet op een goede ruimtelijke ordening, wil bekijken of er voor de noordelijke randweg alternatieven zijn. Per brief informeert het college de gemeenteraad welke alternatieven zij onderzoekt.

 

 

 

Selectielijst e-mailbewaring volgens de Capstone-methodiek
De National Archives in de Verenigde Staten ontwikkelde de zogenoemde Capstone-methodiek, die een praktische oplossing biedt voor de archivering van e-mailberichten bij overheden. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft regels voorgesteld  over het bewaren van e-mailberichten van burgemeester, wethouders en enkele medewerkers in de ambtelijke organisatie. Het college sluit zich hierbij aan.

 

Beantwoording brief fractie D66 over onderzoek dagbesteding ouderen
De gemeente gaat de wensen en behoeften naar dagbesteding voor ouderen die leiden aan (beginnende) dementie onderzoeken. De fractie van D66 stelt hier in haar brief van 6 augustus 2022 vragen over. Deze vragen beantwoordt het college in een brief.

 

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

 

Aanwezigheid van het college

 

DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

LOCATIE

COLLEGELID

24 sept

13:00

Burendag 2022 – Samen soepen

De Hasselbraam

Wethouder Schouw

24 sept

13:45

Burendag 2022 – bezoek aan spelletjesmiddag

Wijkgebouw

De Linde

Wethouder

De Weert

28 sept

11:00

Bezoek aan Tuinderij De Hoge Akker
en overhandigen bloemen i.v.m. gewonnen prijs Floriade

Molenaarstraat 3

Wethouder
De Weert

29 sept

14:00

Bijeenkomst Taal spreekt niet voor zich

(met aanwezigheid van prinses Laurentien)

De Nobelaer

Burgemeester De Vries

30 sept

16:00

Persmoment nieuwe Jeugdburgemeester

BVC (bordes), Markt 1

Burgemeester De Vries

1 okt

12:00

Openen Wijkdag i.v.m. 40-jarig bestaan wijk Hooghuis

De Vleer

Burgemeester De Vries