Mening bewoners gevraagd voor omgevingsvisie Etten-Leur: bouwlocaties en wegvarianten (Persbericht 23 juni 2021)

Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en belangengroepen worden de komende weken gevraagd om hun mening te geven over de denkrichting van de gemeente Etten-Leur voor de nieuwe omgevingsvisie. En nog specifieker: over de bouwlocaties en de wegvarianten. In deze visie wordt vastgesteld waar in de stad er tot 2040 ontwikkelingen komen op gebied van wonen, werken en verkeer. De input van bewoners is gewenst om voor deze denkrichting een compleet beeld te krijgen, van visies, meningen en suggesties van inwoners en andere partners. Zo kan de gemeenteraad hierover straks een weloverwogen besluit nemen.

 

De nieuwe denkrichting voor 2040 op hoofdlijnen
In 2040 heeft de gemeente Etten-Leur 3800 extra woningen gebouwd om het woningtekort terug te dringen en de stad met de tijd mee te kunnen laten gaan. De nieuwe woningen komen deels in bestaande wijken en deels in twee nieuwe wijken. Vanaf 2025 willen we 1250 à 1300 woningen op de locatie Hoge Haansberg en circa 1000 woningen in het gebied tussen de Lage Vaartkant en de Lage Bremberg bouwen. Deze laatste nieuwe woonwijk komt aan beide kanten van een natuurrijk park langs de oevers van de Brandsevaart. Met deze nieuwbouw erbij is een rondwegstelsel en zo mogelijk een tunneldoorgang onder het spoor nodig om het verkeer goed af te wikkelen en extra druk op bestaande wegen te voorkomen. Een uitbreiding van het bedrijventerrein Vosdonk aan de noordwestzijde maakt geen onderdeel meer uit van de denkrichting. We willen liever de huidige en toekomstige ongebruikte terreinen en panden benutten. Wel is binnen de restzones ruimte voor initiatieven van ondernemers.

 

Online informatiebijeenkomsten

Belanghebbenden en andere geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor één van de vier online informatiebijeenkomsten op 15, 20, 21 en 22 juli 2021. Inwoners uit de directe omgeving van de ontwikkelgebieden krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Wethouder Ger de Weert en projectleider Peter-Paul Stoof presenteren dan de denkrichting van de gemeente Etten-Leur. Reageren kan tijdens de bijeenkomst, maar het is voor inwoners ook op allerlei andere manieren mogelijk om hun reactie, mening en ideeën kenbaar te maken. Dit kan via www.etten-leurdoethetgewoon.nl of praatmee@etten-leur.nl of per brief. We publiceren op 30 juni aanstaande in de Bode en verspreiden de informatie ook via social media.

 

Achtergrond
In mei 2019 gaf de gemeenteraad opdracht om voor de nieuwe omgevingsvisie onderzoek te doen naar drie mogelijke locaties voor woningbouw en voor een nieuw bedrijventerrein. Ook toen hebben inwoners aangegeven wat zij belangrijk vonden. Een goede afwikkeling van het verkeer kwam hierbij als belangrijkste punt naar voren. Op 22 februari 2021 heeft de gemeenteraad met de uitkomsten van deze onderzoeken, de opgaven die er nog liggen (woningbouw, bedrijvigheid, verkeer) én de nieuwe inzichten een aangescherpte denkrichting voor de omgevingsvisie 2040 bepaald. Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad willen weten of dit de juiste denkrichting is en betrekt daar de inwoners nu graag weer bij.

 

Meer informatie

Op www.etten-leur.nl/omgevingsvisie en op www.etten-leurdoethetgewoon.nl staat alle actuele informatie.
Via het platform www.etten-leurdoethetgewoon.nl of door te mailen naar praatmee@etten-leur.nl kunnen inwoners hun mening kenbaar maken en antwoord krijgen op eventuele vragen. Via dit emailadres kunnen ook de aanmeldingen worden doorgegeven voor één van de online informatiebijeenkomsten op 15, 20, 21 en 22 juli 2021 om 19.30u.