Bestemmingsplan 'Buitengebied' en opeenvolgende herzieningen

Het bestemmingsplan 'Buitengebied' is op 30 september 2013 vastgesteld door de gemeenteraad en geldt voor vrijwel het hele Etten-Leurse buitengebied. Na vaststelling van het plan is een aantal wijzigingen in het plan doorgevoerd als gevolg van de volgende procedures:

In de versie van het bestemmingsplan 'Buitengebied' die is gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl zijn deze wijzigingen verwerkt.

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State heeft de gemeenteraad op 21 maart 2016 het bestemmingsplan 'Reparatieplan Buitengebied, Hoevenseweg 26 en statische opslag in kassen' vastgesteld. Via dat bestemmingsplan is het bestemmingsplan 'Buitengebied' op onderdelen herzien: voor de locatie Hoevenseweg 26 is voorzien in een aangepaste planregeling en de planregels voor statische opslag in kassen zijn in overeenstemming gebracht met de uitspraak van de Raad van State.

Op 27 mei 2019 heeft de gemeenteraad het Paraplubestemmingsplan 'Vergroten inhoudsmaat burgerwoningen Buitengebied' vastgesteld. Via dat bestemmingsplan is de maximale inhoudsmaat voor burgerwoningen in (onder meer) het bestemmingsplan 'Buitengebied' vergroot naar 750 m3.

Op 24 januari 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Partiële Herziening Buitengebied' vastgesteld. Via dat bestemmingsplan is de planregeling van het bestemmingsplan 'Buitengebied' op een aantal punten aangepast of verduidelijkt. Enkele onderwerpen zijn aangepast op verzoek van de gemeenteraad (raadsprogramma), maar er zijn vooral aanpassingen doorgevoerd naar aanleiding van de toepassingspraktijk van de afgelopen jaren. Via de partiële herziening zijn daarnaast een aantal nieuwe beleidsinzichten in het bestemmingplan verwerkt en zijn de actuele regels uit de provinciale Interim omgevingsverordening Noord-Brabant vertaald.

Door de opeenvolgende herzieningen moeten op dit moment verschillende plannen worden geraadpleegd. Om dit te vereenvoudigen, zijn in het bestemmingsplan ‘Buitengebied geconsolideerd’ de verbeelding en planregels van het bestemmingsplan 'Buitengebied' en de opeenvolgende herzieningen samengevoegd. Het geconsolideerde plan geeft daarmee een compleet inzicht in de bestemmingsregeling zoals die geldt vanaf 22 april 2022 (de datum van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 'Partiële Herziening Buitengebied').

Het plangebied

Het plangebied van het geconsolideerde bestemmingsplan is gelijk aan het plangebied van het bestemmingsplan 'Partiële Herziening Buitengebied'. Het plangebied van het bestemmingsplan 'Partiële Herziening Buitengebied' komt grotendeels overeen met het plangebied van het oorspronkelijke bestemmingsplan 'Buitengebied', op enkele uitzonderingen na. De grootste uitzondering heeft betrekking op gronden waarvoor in de periode na vaststelling van het bestemmingsplan 'Buitengebied' een (postzegel)bestemmingsplan is vastgesteld. Voor die gronden zijn en blijven de (postzegel)bestemmingsplannen het geldende juridisch-planologische kader. De betreffende gronden zijn daarom niet opgenomen in het plangebied van dit geconsolideerde plan.

Toelichtingen van de geldende bestemmingsplannen

Een geconsolideerd bestemmingsplan bestaat uit een geconsolideerde versie van de verbeelding en een geconsolideerde versie van de planregels van de geldende bestemmingsplannen. Omdat een geconsolideerd bestemmingsplan geen juridische status heeft - en dus geen procedure doorloopt - hoeft voor het plan geen eigen toelichting te worden opgesteld.