Opname in de archiefbewaarplaats van documenten, foto’s, prenten e.d. van particulieren

Onze archieven vormen de informatiebronnen voor nu maar zeker ook voor de toekomst. Belangrijk is dat deze archieven zo compleet mogelijk zijn. Onze gemeenteraad heeft op 6 februari 2018 een nieuwe Archiefverordening vastgesteld. Deze verordening maakt het voor particulieren (zoals: personen, families, bedrijven, verenigingen, geloofsgenootschappen, instellingen en stichtingen) mogelijk om documenten, foto’s, prenten e.d., met een belangrijke historische waarde voor onze gemeente, aan te bieden ter opname in het gemeentearchief. 

Wanneer is er sprake van (historische) waarde bij bescheiden?

Dat is wanneer ze een goede aanvulling vormen voor het gemeentearchief en daarmee een bredere kijk geven op het beeld van de maatschappij. Ook moeten de documenten of foto’s een aanvulling vormen op de overheidsarchieven van bijzondere gebeurtenissen of kwesties die van historisch belang zijn voor onze gemeente.

Wie beoordeelt of iets historische waarde heeft? 

Onze gemeentearchivaris beoordeelt of het een historische waarde vertegenwoordigt en of opname naar zijn oordeel gewenst is. Indien dat het geval is dan worden ze opgenomen in het gemeentearchief. 

Wijze van overdracht aan de gemeente

De eigenaar van documenten of foto’s bepaalt de vorm van overdracht aan de gemeente. Bijvoorbeeld door middel vaneen schenking, bruikleen of inbewaringgeving. Afspraken over o.a. de openbaarheid kunnen worden vastgelegd in een overeenkomst.

Hoe meld ik een mogelijke overdracht van historische bescheiden aan?

U kunt bescheiden met een mogelijk historische waarde altijd bij ons aanmelden.Telefoonnummer gemeente:  14076 of via info@etten-leur.nl.