Omgevingsvisie: kompas voor 2030

Etten-Leur verandert
Hoe ziet Etten-Leur er in 2030 uit? Wat is er veranderd? In een periode van vijftien jaar kan er veel veranderen. In het jaar 2000 was de nieuwe snelweg pas geopend en we moesten nog beginnen aan de plannen voor het centrum. De wijk Schoenmakershoek bestond nog niet, we kenden maar één brede school en we kochten onze boodschappen voornamelijk in een winkel. Hoe anders ziet Etten-Leur er nu uit. Ondertussen verandert ook de wereld om ons heen, zijn er nieuwe wensen en problemen. Zij zullen Etten-Leur opnieuw veranderen. Alleen als we nu al daarover nadenken, zijn we op tijd met antwoorden en oplossingen.

Hoe gaan we met veranderingen om?
Over enkele jaren zijn gemeenten verplicht om voor het grondgebied een omgevingsvisie vast te stellen. Zij beschrijven op hoofdlijnen wat er is behouden, welke ruimte er is voor verandering en hoe problemen zijn opgelost. Ook het gemeentebestuur van Etten-Leur is bezig met het opstellen van zo’n omgevingsvisie. Als leidraad neemt het bestuur de ‘Toekomstvisie Etten-Leur’. In dit document keken we naar Etten-Leur in 2020 en gaven een doorkijk voor 2030. De omgevingsvisie sluit hierop aan, maar richt zich meer op de kwaliteit en inrichting van de leefomgeving. In de omgevingsvisie kijken we vooruit tot 2030.

Behouden wat goed is
De afgelopen zestig jaar lag het accent op groei. De gemeente zorgde voor nieuwe woonwijken en werklocaties. De komende jaren groeit Etten-Leur nog wel iets maar ligt het accent op de bestaande voorraad woningen, werklocaties en voorzieningen. Hoe houden we die goed? Lukt het ons om, met wat we hebben, ruimte te bieden voor veranderingen?

Veranderingen komen uit de samenleving
Er zijn steeds meer ouderen. Zij hebben andere wensen voor wonen en recreëren. Hoe kunnen we aan deze wensen tegemoet komen? De technologische ontwikkelingen gaan snel. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de manier van werken, winkelen en vervoer en de inrichting van werklocaties, winkelgebieden en wegen? We krijgen meer vrije tijd, hoe gaan we die tijd invullen? Hoe ziet de toekomstige vraag naar voorzieningen eruit? Wereldwijd neemt de vraag naar goederen toe maar het aanbod aan grondstoffen neemt af. Slagen we erin om afgedankte goederen her te gebruiken als nieuwe grondstof (de circulaire economie)? Over dit soort veranderingen gaat de omgevingsvisie.

Veranderingen verkennen we samen
De afgelopen maanden spraken we over deze veranderingen met vertegenwoordigers van andere overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisinstellingen. We wilden van hen weten hoe we er voor staan, welke trends zij zien en welke opgaven en vraagstukken daaruit voortvloeien. Begin 2017 kunt u kennis nemen van deze informatie en vertellen of er iets ontbreekt en wat u belangrijk vindt.

In 2017 bepalen we met u de koers
Volgend jaar gaan we met de opgehaalde informatie aan de slag. Samen met inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties maken we keuzes, formuleren we ambities en schrijven een ontwerp voor de omgevingsvisie. Eind 2017 komt dit ontwerp in de inspraak.
Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 stelt de gemeenteraad de omgevingsvisie vast.

Wilt u het proces van de omgevingsvisie volgen?
U kunt het proces van de omgevingsvisie volgen via deze website. Hier treft u naast algemene informatie ook de link aan naar www.etten-leurdoethetgewoon.nl . Hier verschijnen de komende tijd de gespreksverslagen en overige documenten.