Update nasleep brand - 18 april

Wat is de rol van de gemeente bij de nasleep van deze brand, als het gaat om de glasdeeltjes?

De gemeente gaat niet over het opruimen van de glasdeeltjes, uitgezonderd de openbare ruimte. Het bedrijf Axell Logistics heeft op haar website laten weten dat inwoners zich bij hun eigen verzekering moeten melden. Natuurlijk was de gemeente wel bezig om te stimuleren dat er zo snel mogelijk duidelijkheid kwam en komt over het opruimen van de glasdeeltjes. Daarvoor hebben we contact gelegd met verschillende betrokken partijen en tussenpersonen van verzekeraars. De gemeente Etten-Leur heeft (samen met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant) een toezichthoudende taak voor de naleving van wettelijke voorschriften. De handhaving van die regels kunnen bij een gemeentebestuur of bij een Omgevingsdienst zijn ondergebracht, bijvoorbeeld op het terrein van de Wabo of de Wet bodembescherming

 

Signaal richting EDK in samenwerking met gemeente Tytsjerksteradeel en Venlo

Zoals u wellicht uit de media heeft vernomen, is er vooralsnog geen eenduidig protocol of handelingsperspectief voor incidenten met zonnepanelen zoals dat wel het geval is in het geval van bijvoorbeeld asbest. In 2021 heeft zich een grote brand met zonnepanelen voorgedaan in Tytsjerksteradeel. Dat incident heeft geleid tot Kamervragen en tot afspraken tussen verzekeraars en een verkennend onderzoek van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) naar depositie bij branden met zonnepanelen. Op bestuurlijk niveau is er in de dagen na de brand contact geweest met deze gemeente. Daarnaast is er op bestuurlijk niveau contact geweest met het ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor afstemming en het delen van onze ervaringen. Ook op politiek niveau zijn er diverse contacten geweest over dit incident en de gevolgen. Met de huidige aandacht voor dit thema stimuleren we om op landelijk niveau hier actie op te ondernemen. Samen met de gemeente Tytsjerksteradeel en Venlo, de gemeente met (een van de) grootste oppervlakten zon op daken in Nederland, hebben we aangeboden mee te denken over een eenduidig handelingsperspectief richting de toekomst.