Cliëntenraad Sociale Zaken - algemene informatie

Wat is de cliëntenraad? 

De cliëntenraad is een groep van tien personen (vijf cliënten en vijf vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit Etten-Leur). De cliëntenraad is een door de gemeente officieel ingesteld adviesorgaan. De leden zijn benoemd door het college van burgemeester en wethouders. De cliëntenraad is op 25 mei 2005 geïnstalleerd. De leden hebben een zittingstermijn van 4 jaar en de mogelijkheid van een extra termijn van 4 jaar.

Wat doet de cliëntenraad?

  • De cliëntenraad Sociale Zaken is er om de situatie van de mensen in de gemeente Etten-Leur, voor zover zij - volledig of gedeeltelijk - aangewezen zijn op een uitkering of voorziening van de Gemeentelijke Sociale Dienst te bespreken en te verbeteren.
  • De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van b&w en de gemeenteraad. Ook draagt de cliëntenraad initiatieven aan over de dienstverlening. Zonodig overlegt de cliëntenraad met de wethouder en het afdelingshoofd Samenleving.
  • De cliëntenraad bespreekt en beoordeelt gehanteerde procedures, regelingen en uitvoeringspraktijken van de sociale dienst.
  • De cliëntenraad is alert op nieuwe of gewijzigde wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid.
  • De cliëntenraad overlegt zonodig met andere maatschappelijke organisaties die zich bezig houden met de minima.
  • De cliëntenraad vertegenwoordigt zijn achterban, zijnde alle cliënten van de afdeling Samenleving.
  • De cliëntenraad houdt maandelijks vergaderingen.


Wat kan de cliëntenraad voor u doen?

Het kan zijn dat uw contacten met de afdeling Samenleving niet altijd verlopen zoals u zou willen of zelfs dat u een probleem heeft, of dat u bepaalde regels niet begrijpt, of dat u vooraf advies van de cliëntenraad wilt. Hierover kunt u met de cliëntenraad praten. De cliëntenraad kan advies geven en eventueel doorverwijzen naar de juiste instanties, maar mag cliënten niet persoonlijk vertegenwoordigen bij conflicten met de afdeling Samenleving. Wel kan en mag de cliëntenraad kritiek verzamelen om eventuele problemen in de dienstverlening van de afdeling Samenleving te kunnen aangeven. Voor individuele conflicten zijn er de procedures voor klachten en bezwaarschriften. U kunt uw bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur. De Cliëntenraad raadt u aan daarvan gebruik te maken als er een reden voor is.

Wat kunt u doen?

Misschien denkt u wel eens: “Daar zou de cliëntenraad eens naar moeten kijken en aandacht aan moeten besteden”, "waarom doet de afdeling Samenleving dit niet” of “dit deugt niet”. Aarzel niet om de cliëntenraad daarvan op de hoogte te stellen. Wie weet kan de raad er wat mee. De cliëntenraad is afhankelijk van meningen en ervaringen van cliënten om goed advies te kunnen uitbrengen. De cliëntenraad wil natuurlijk ook erg graag weten wat u van de raad wenst en verwacht. Uw inbreng is van groot belang en uw ideeën doen er zeker toe.

Nieuwe leden zijn van harte welkom

De cliëntenraad van Etten-Leur wil graag alle cliënten goed vertegenwoordigen. Daarom zoekt de raad nieuwe leden uit diverse groepen uitkeringsgerechtigden, die aangewezen zijn op een uitkering van de gemeente Etten-Leur.

Hoe kunt u de cliëntenraad bereiken?