Prestatieafspraken - Gezamenlijke agenda voor 2021: Maatwerk en veranderende woningmarkt

Elk jaar leggen gemeente, huurdersorganisatie en woningcorporatie speerpunten vast over huren, wonen en leefbaarheid in Etten-Leur; de zogeheten prestatieafspraken. Henk Smits van de HuurdersBelangenVereniging (HBV), Alwel vestigingsmanager Etten-Leur Corrina Pistorius en wethouder Ger de Weert van de gemeente Etten-Leur zetten op 21 december 2020 digitaal hun handtekening onder de afspraken voor 2021. De bekende, jaarlijkse thema’s krijgen aanvulling van twee onderwerpen: inspelen op de gevolgen van de coronacrisis en de veranderende, lokale woningmarkt. 


Maatwerk door gevolgen coronacrisis 

Corona heeft ons allemaal in de greep. Gelukkig zagen we in 2020 dat de financiële impact bij huurders beperkt bleef. Maatwerk bood hierbij uitkomst. En dat zal in 2021 niet anders zijn. Door de coronacrisis verwachten we dat de druk op de woningmarkt toeneemt, met name bij mensen die snel een woning nodig hebben. Corrina Pistorius: “Het is lastig om nu al in te schatten hoe groot de impact zal zijn. Maar we verwachten dat hierbij behoefte is aan het nodige maatwerk.”

Meerjarenplan voor inspelen op veranderende woningmarkt 

Verschillende ontwikkelingen beïnvloeden de lokale woningmarkt. “Zoals de oplopende wachttijden, zowel bij de reguliere, als de urgente woningzoekenden”, vertelt Corrina Pistorius. “Daarom kijken we in 2021 of de huidige manier van woonruimtebemiddeling nog houdbaar is. Aanvaardbare wachttijden voor iedereen, waarbij we ook werken aan een goede mix van typen huishoudens om de wijken leefbaar te houden. We moeten nu voor langere tijd vooruitkijken.” Henk Smits: “Daarbij spelen verschillende thema’s een rol: vergrijzing, toename van kleine huishoudens, bijzondere doelgroepen en de blijvende betaalbaarheid.” Voor wethouder Ger de Weert is duidelijk dat in Etten-Leur de komende jaren woningen moeten worden toegevoegd. Ook voor de huursector. “Het huidige raadsprogramma gaat uit van een groei van minimaal 800 woningen toevoegen. Dat aantal wordt zeker gehaald”, zegt De Weert. “Maar daarnaast is de vraag welke type woningen we willen bouwen en waar. De afgelopen jaren bouwen we vooral binnenstedelijk. Maar we zullen ook opnieuw moeten kijken naar uitbreidingsgebieden in de periode na 2022.”

Bekende, jaarlijkse thema’s niet uit beeld 

De jaarlijks terugkerende thema’s zijn ook dit jaar weer besproken. Er zijn afspraken over betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid, urgente en bijzondere doelgroepen, wonen en zorg, leefbaarheid in de wijken en uiteraard de samenwerking tussen de drie partijen.

 

Dit is een gezamenlijk persbericht van Alwel, Huurders Belangen Vereniging Etten-Leur en Gemeente Etten-Leur