Veelgestelde vragen hemelwaterverordening

Is er een minimum of maximaal aantal voor de toe te passen bergingssystemen? 

Je moet minimaal één bergingssysteem toepassen, er is geen maximum. 

Waarom gelden de regels pas vanaf 21 maart 2023 als de gemeenteraad op 6 december 2022 al besloot? 

We houden rekening met mensen die al plannen aan het maken waren. In die plannen hielden zij nog geen rekening met de hemelwaterverordening. Zulke plannen kunnen dan voor 21 maart 2023 het traject voor de Omgevingsvergunning afronden of de werkzaamheden afronden. 

Waarom maakt de gemeente alle hemelwaterberging niet in het openbaar gebied? 

Er is in het openbaar gebied weinig ruimte om alle hemelwaterberging aan te leggen. In de ondergrond is de ruimte beperkt door kabels en leidingen en boomwortels. Bovengronds liggen parkeerplaatsen en staan er bomen, groen en speeltuintjes. We kijken bij herinrichting van de openbare ruimte altijd of het mogelijk is om nog meer hemelwaterberging te maken

Daalt de rioolheffing door de hemelwaterverordening? 

Door de hemelwaterverordening wordt de rioolheffing niet lager. We kunnen er wel mee voorkomen dat de rioolheffing in de toekomst ineens veel hoger zou worden. Dat komt omdat we dan beter met piekbuien en hemelwater omgaan. 

Waarom telt een groen dak dat bijvoorbeeld 15 liter per m² kan bergen niet mee voor de bergingseis? 

We kozen voor 30 liter per m² als minimum omdat de bergingscapaciteit in de loop van de tijd achteruit kan gaan. Dat komt omdat er vervuiling kan achterblijven. We gaan uit van dezelfde achteruitgang door de hoeveelheid vervuiling die achterblijft. Bij een groen dak dat ‘maar’ 15 liter per m² kan bergen gaat de mogelijkheid om hemelwater te bergen dan sneller achteruit.

Waarom is voor een bergingseis van 60 liter per m² gekozen? 

We willen als gemeente graag aansluiten bij bergingseisen van de omgeving. Waterschap Brabantse Delta en gemeenten in de omgeving met een hemelwaterverordening gebruiken ook 60 liter per m². Dit maakt het makkelijker om onderling af te stemmen en plannenmakers hoeven niet met een afwijkende norm rekening te houden?

Waarom is er onderscheid in m² voor uitbreiding van verhardingen en gebouwen zonder Omgevingsvergunning? 

Binnen de grenzen van de Omgevingsvergunning zijn best veel mogelijkheden om verharding aan te leggen en verbouwingen uit te voeren. De meeste mensen bouwen echter niet zomaar 75 m² aan of leggen een terras van die omvang neer. Voor situaties met een kleine aanbouw of extra verharding tot 75 m² veranderen we daarom niets. Er zijn echter ook Omgevingsvergunningen waarbij je een grotere hoeveelheid verharding of bebouwing toe kan voegen. Als dat meer dan 75 m² is vinden we wel dat de plannen moeten voldoen aan de hemelwaterverordening. 

Welke eisen toetsen jullie van de hemelwaterberging? 

We toetsen op de volgende punten: 

  • We kijken of berekening voor de berging goed is uitgevoerd 

  • We kijken of de toegepaste bergingen goed te onderhouden zijn, zodat de capaciteit op lange termijn ook geheel beschikbaar blijft 

  • We kijken of de berging na maximaal 5 dagen weer geheel beschikbaar kan zijn 

  • In het geval van een afwijking kijken we of de maximale inspanning is gedaan om hemelwaterberging aan te leggen 

Hoe werkt het proces bij afwijking van de bergingseis? 

Je maakt een plan met daarin de in jouw ogen maximaal mogelijke hoeveelheid hemelwaterberging. Op verzoek kunnen we meekijken of alle mogelijkheden en maatregelen benut zijn. Als alle maatregelen niet genoeg zijn om te voldoen aan de bergingseis kan het College van Burgemeester en Wethouders afwijking verlenen. Zij beoordelen of zij in kunnen stemmen met de hoeveelheid hemelwaterberging in het plan. Als dat zo is zal het college afwijking verlenen.

Zijn er subsidies voor hemelwaterbergingen? 

Er zijn geen subsidies voor hemelwaterberging vanuit de gemeente. Het kan wel zijn dat het aanleggen van hemelwaterberging onderdeel is van regionale, provinciale of landelijke subsidies.