Bomen kappen

Op het vellen (kappen) van een houtopstand kunnen meerdere regelgevingen van toepassing zijn:

  • de Groenbeleidsnota, waarin de belangrijkste gemeentelijke groenstructuren binnen het stedelijk gebied zijn vastgelegd en beschermd;
  • de beschermde bomenlijst (Apv), waarop waardevolle bomen en bepaalde houtopstanden binnen heel Etten-Leur zijn beschermd;
  • het bestemmingsplan, waarin de bestemming van gronden (zoals ‘groen’, ‘bos’ of ‘houtsingel’) zijn vastgelegd;
  • De Wet natuurbescherming: met als doel om de houtopstanden gelegen buiten de bebouwde komgrens in stand te houden (voorheen Boswet) en ter bescherming en behoud van in het wild levende plant- en diersoorten (voorheen Flora- en Faunawet).

Onder vellen (kappen) wordt ook verstaan: rooien, met inbegrip van verplanten, en het verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van een houtopstand tot gevolg kunnen hebben.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de ‘Toelichting vergunningsstelsel kappen bomen’ waarin een uitleg is gegeven van het vergunningsstelsel voor het vellen (kappen) van houtopstanden op grond van de Algemene plaatselijke verordening  (Apv) met bijbehorende beschermde bomenlijst. Hierin wordt ook een toelichting gegeven op de andere regelgevingen die van toepassing kunnen zijn. Welke regelgevingen van toepassing zijn, dient per geval beoordeeld te worden.

U kunt aan de rechterzijde van deze pagina de volgende documenten downloaden:

  • Toelichting vergunningstelsel kappen van bomen
  • Beschermde bomenlijst totaaloverzicht
  • Beschermde bomenlijst bebouwde kom situatieoverzicht
  • Beschermde bomenlijst Landelijk Zuid situatieoverzicht
  • Beschermde bomenlijst Landelijk Noord situatieoverzicht

Vergunning aanvragen

Als u een vergunning nodig heeft, dient u een vergunning aan te vragen via het Omgevingsloket  De vergunning heet hier 'omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden'. U heeft voor de aanvraag uw DigiD-inlogcode nodig (bedrijven uitsluitend via 'eHerkenning').