Bestemmingsplan, algemene informatie

In een bestemmingsplan is vastgelegd  waar woningen, winkels, andere bebouwing  en wegen zijn toegestaan. Het gaat dan niet alleen om het gebruik van de grond en de bebouwing  maar ook over de maximale afmetingen van de bebouwing. Bestemmingsplannen zijn nodig om een goed woon- en leefklimaat te behouden. De bestemmingsplannen moeten ongewenste ontwikkelingen voorkomen.

Bestemmingsplanstop tot 1 juli 2022

Overgangsrecht Omgevingswet
Per 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Nieuwe wetgeving gaat gepaard met overgangsrecht voor lopende procedures. In de ‘Invoeringswet Omgevingswet’ is dit overgangsrecht geregeld.

 1. Aanvragen voor bestemmingsplanwijziging
  De Omgevingswet zegt dat bestemmingsplannen die vóór 1 juli 2022 als ontwerp ter inzage worden gelegd, nog volgens het oude regime (Wet ruimtelijke ordening) worden afgehandeld. Plannen die niet meer vóór 1 juli 2022 ter inzage kunnen worden gelegd, moeten opgebouwd worden als een wijziging van het omgevingsplan. Vanaf 1 juli 2022 kennen we geen bestemmingsplannen meer, maar alleen één omgevingsplan.
   
 2. Aanvragen omgevingsvergunning 
  Bij een aanvraag omgevingsvergunning wordt de dag waarop de aanvraag is ingediend als ‘kantelmoment’ gehanteerd. Dit betekent dat als de aanvraag is ingediend vóór 1 juli 2022, het besluit wordt voorbereid en vastgesteld op basis van het ‘oude’ recht (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Voor aanvragen die op of na 1 juli 2022 worden ingediend, geldt de Omgevingswet. 

Bestemmingsplanstop
De gemeente Etten-Leur heeft, gemiddeld genomen, minimaal een half jaar nodig om een bestemmingsplan of een wijzigingsplan op te stellen en ter inzage te leggen. Dat betekent dat we vanaf heden stoppen met het in behandeling nemen van verzoeken om bestemmingsplanherzieningen en wijzigingsplannen. Partijen worden geadviseerd om voor ontwikkelingen die niet passen in het bestaande planologische regime:

 • geen aanvraag omgevingsvergunning in te dienen om nog onder het ‘oude’ recht te kunnen vallen; óf
 • ​​​​​​​een vergunning of wijziging van een omgevingsplan op basis van de nieuwe Omgevingswet voor te bereiden.

Momenteel zijn wij ons als gemeente Etten-Leur zo goed mogelijk aan het voorbereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Een grote wetswijziging brengt echter onduidelijkheden met zich mee. In de eerste periode na 1 juli 2022 kan dit mogelijk tot vertraging in procedures leiden. Wij vragen u hiermee rekening te houden in uw planvorming.

Mogelijk uitstel Omgevingswet
Bij uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet schuift de startdatum van de bestemmingsplanstop net zoveel door als de invoeringsdatum van de Omgevingswet. Wij adviseren u deze pagina nauwlettend in de gaten te houden. Deze wordt up-to-date gehouden.

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met Jaap Streppel via mail: jaap.streppel@etten-leur.nl. 
 

Onderdelen van een bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit:

 • een planverbeelding (plankaart)
 • planregels
 • een plantoelichting

Op de planverbeelding zijn de bestemmingen door middel van kleuren, lijnen en tekens aangegeven. In de planregels is vastgelegd wat er wel en niet mag binnen een bepaalde bestemming. De plantoelichting geeft een beschrijving van het plangebied en wat de plannen van de gemeente zijn met het gebied of de buurt.

Het bestemmingsplan geldt voor burgers en bedrijven, maar ook voor de gemeente zelf. Het gemeentebestuur geeft opdracht tot het maken van een nieuw bestemmingsplan of tot het herzien van een bestaand plan. Soms wordt een bestemming herzien omdat een burger of een bedrijf daarom vraagt

Totstandkoming van een bestemmingsplan

Een bestemmingsplan doorloopt verschillende fasen:

 • Voorontwerp bestemmingsplan (is niet verplicht): Het maken van een bestemmingsplan begint met een voorontwerp. Hierop wordt gedurende een periode van zes weken inspraak verleend. Gedurende de inspraakprocedure kan iedereen het voorontwerp bestemmingsplan inzien en een reactie indienen. In de Etten-Leurse Bode en op de gemeentelijke internetpagina wordt bekend gemaakt wanneer het voorontwerp ter inzage ligt/digitaal raadpleegbaar is. Bij concrete ontwikkelingen waarin al veel is overlegd met omwonenden en andere belanghebbenden wordt deze fase vaak overgeslagen.
 • Ontwerpbestemmingsplan: Het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan is verplicht. Zodra dit ontwerp gereed is, wordt de formele vaststellingsprocedure gestart. Gedurende een periode van zes weken kan iedereen het ontwerp bestemmingsplan inzien en een zienswijze indienen.

In o.a. de Etten-Leurse Bode en op de gemeentelijke internetpagina wordt bekend gemaakt wanneer een ontwerp ter inzage ligt/digitaal raadpleegbaar is.

 • Vaststelling: Na het verwerken van de zienswijzen stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend over het ontwerpbestemmingsplan, kunnen gedurende deze zes weken een beroepschrift indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag.
 • In werking: Nadat de inzagetermijn van zes weken voor het vastgestelde bestemmingsplan  is verstreken, treedt het bestemmingsplan in werking. Dit is niet het geval indien in deze periode  van zes weken een verzoek om voorlopige voorziening bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan uitsluitend worden ingediend als er ook een beroepschift is ingediend.
 • Onherroepelijk: Wanneer er géén beroep bij de Raad van State is ingediend, dan wordt het plan na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk. Wordt er wel beroep ingesteld, dan wordt het plan pas onherroepelijk nadat de Raad van State op het beroep heeft beslist.
Bestemmingsplannen inzien

De gemeente biedt de  bestemmingsplannen digitaal aan. Dit is verplicht voor alle gemeenten in Nederland. Vanuit elke willekeurige locatie kunnen bestemmingsplannen worden ingezien. Daarvoor is één locatie aangewezen namelijk http://www.ruimtelijkeplannen.nl/.

Naast het digitale bestemmingsplan kan een papieren versie van het bestemmingsplan nog steeds in het stadskantoor worden ingezien.

Rechtsgeldigheid bestemmingsplannen

Zowel het papieren als het digitale exemplaar betreffen een weergave van de inhoud. Beide zijn rechtsgeldig. Het verschil zit in de manier waarop het is weergegeven, niet in de inhoud. Als er toch sprake is van een verschil tussen de beide versies dan is het digitale bestemmingsplan doorslaggevend.

Overzicht bestemmingsplannen

Zie hier het volledige overzicht van de bestemmingsplannen.