Nieuw zwembad en cultuurcentrum. Wat eraan vooraf ging

Hieronder leest u in het kort wat er in de afgelopen jaren is gebeurd in de aanloop naar de nieuwbouw van het zwembad en Nieuwe Nobelaer.

 

December 2011

De gemeenteraad besluit om een nieuw sportcentrum te bouwen, met daarin een zwembad, een ijsbaan, fitness en een horeca. De gemeente blijft eigenaar van het gebouw en zoekt een exploitant voor de bedrijfsvoering. De gemeente stelt een krediet beschikbaar voor de bouw en stelt de maximale bijdrage per jaar voor de exploitatie vast.

 

Januari 2012 – Februari 2014

Na het besluit vinden we een architect die een sportcentrum voor Etten-Leur ontwerpt en verder uitwerkt. De gemeenteraad wil zeker weten dat we voor dit sportcentrum een ondernemer kunnen vinden die binnen de vastgestelde jaarlijkse gemeentelijke bedrage de exploitatie op zich wil nemen.

 

Juni 2013

Het bestemmingsplan voor het nieuwe sportcentrum is op 11 juni 2013 vastgesteld. Hierin staat welke functies er in het nieuwe sportcentrum mogen worden gerealiseerd. Sinds 9 augustus 2013 is het bestemmingsplan onherroepelijk.

 

Augustus 2013 

Het buitenbad van de Banakker sluit voorgoed haar deuren. Bij het nieuwe sportcentrum komt geen buitenbad. Het buitenbad was ruim 46 jaar open.

 

Oktober 2013                   

Bij het opstarten van de ijsmachine van de Banakker blijkt dat deze onherstelbaar beschadigd is. Het is voor het seizoen 2013/2014 niet meer mogelijk om een ijsbaan te realiseren. Kunstschaatsvereniging Pirouette wijkt uit naar Breda en ijshockeyvereniging de Yeti’s naar Turnhout om te trainen en te spelen.

 

We hebben op de kunstijsbaan in Etten-Leur kunnen schaatsten vanaf 1993. Het was de bedoeling dat de baan er tijdelijk zou liggen. De baan was ook technisch en financieel afgeschreven in 2003. Uiteindelijk hebben we 10 jaar langer gebruik gemaakt van deze voorziening.

 

Februari 2014

Na een aanbestedingsproces blijkt dat er geen exploitant bereid is om de bedrijfsvoering met de door de gemeente gestelde kaders van het nieuwe sportcentrum de Banakker op zich te nemen. Voor de gemeente is dit aanleiding om een onderzoek te laten uitvoeren naar de redenen van het niet lukken van deze aanbesteding.

 

Februari 2014

De gemeenteraad neemt het besluit om een nieuw cultureel centrum Nieuwe Nobelaer op het Banakkerterrein (hoek Rode Poort/Parklaan) te realiseren. En om het oude gebouw en de ondergrond aan de Oranjelaan aan te kopen op het moment van verhuizing naar de nieuwbouw. De ontwikkelingen van de Nieuwe Nobelaer en Banakker lopen redelijk gelijk. Hierdoor is het mogelijk dat we het openbaar gebied, waaronder parkeerplaatsen en openbaar groen, als één geheel ontwikkelen. Dit kan kosten besparen.

 

September 2014

De onderzoeksresultaten worden bekend gemaakt aan de gemeenteraad. De belangrijkste conclusie is dat het niet lukt om binnen de gestelde financiële kaders een zwembad met ijsbaan en fitness en een horeca te realiseren. Reden voor het college van burgemeester en wethouders om een aangepast voorstel voor te bereiden en voor te leggen aan de gemeenteraad. Doordat er nieuwe besluitvorming nodig is, lopen de ontwikkelingen rondom het zwembad en Nieuwe Nobelaer niet meer perfect parallel.

 

December 2014

In de gemeenteraadsvergadering van maandag 15 december 2014 besloot de gemeenteraad om een zwembad te realiseren. Met horeca, maar zonder ijsbaan en zonder fitnessruimte. Tijdens de vergadering koos de raad er ook voor om het zwembad te privatiseren. Dit betekent dat de gemeente opnieuw op zoek gaat naar een exploitant. Als er geen exploitant wordt gevonden neemt de gemeente het nieuwe zwembad voorlopig in eigen beheer.

 

Januari 2015

In het gezamenlijke project om een nieuw zwembad en nieuw cultureel centrum te bouwen, betrekken we omwonenden en belanghebbenden. Hiervoor maken we gebruik van een gezamenlijke overleggroep. Hierin zitten vertegenwoordigers van omwonenden en vertegenwoordigers van belanghebbende organisaties uit het centrumgebied. We informeren de overleggroep ongeveer 3 keer per jaar over de voortgang van het zwembad, Nieuwe Nobelaer en openbaar gebied.

 

Mei 2015

Hilda Vliegenthart is de nieuwe directeur van Stichting Nieuwe Nobelaer. De directeur en de gemeente besloten samen dat het nieuwe gebouw een middel is om de inhoud van ons culturele beleid en culturele visie vorm te geven. We nemen daarom wat meer tijd om een lange termijn visie en een programma van eisen voor het nieuwe gebouw op te stellen.

 

Januari 2016

De aanbesteding voor het ontwerpen, bouwen en onderhouden van het zwembad is gestart. We kiezen bij de aanbesteding voor deze bijzondere Design, Build &Maintain-methode (DBM). De partij die de aanbesteding wint, pakt al deze onderdelen op.

 

Februari 2016

In 2014 besloot de gemeente om het oude gebouw en de ondergrond sowieso aan te kopen op het moment van verhuizing naar de nieuwbouw. De gemeenteraad heeft nu besloten de aankoop eerder te doen, namelijk vóór april 2016, voor het in 2014 vastgestelde bedrag. Het geld dat dit opbrengt voor Nieuwe Nobelaer, gebruikt Nieuwe Nobelaer om een bestaande lening bij de gemeente af te betalen en om hun aangekondigde bezuinigingsmaatregelen door te voeren.

 

Maart 2016

Eind maart 2016 is de (traditionele)aanbestedings-procedure voor het nieuwe gebouw van Nieuwe Nobelaer gestart. Deze procedure is gericht op het selecteren van een architect en adviseurs. Het vastgestelde Programma van Eisen vormt de basis.

 

Juni 2016

Pellikaan ontwerpt, bouwt en onderhoudt het nieuwe zwembad De Banakker. Dit doen zij op basis van het Programma van Eisen dat de gemeenteraad vaststelde. In dit programma staat aan welke eisen en wensen het nieuwe zwembad moet voldoen. De raad maakte bewust de keuze om een zwembad te maken voor gezinnen, verenigingen en organisaties uit Etten-Leur. Het zwembad is bedoeld om (met name onze eigen inwoners) een mix te bieden van ‘binnen zwemmen en buiten recreëren’. Pellikaan onderzocht diverse constructies, optimaliseerde het ontwerp van de baden, recreatieve elementen (zoals de duikplank, ligweide en spetterplaats), horeca, kleedruimten en de overige ruimtes. Hierbij hielden zij rekening met het kostenplaatje, brandveiligheid, toegankelijkheid en duurzaamheid. Dit alles komt samen in het ontwerp.

 

Oktober 2016

De aanbesteding voor de exploitatie van het zwembad is gestart. We gaan op zoek naar een marktpartij die het zwembad wil gaan exploiteren. Dat betekent dat iemand anders dan de gemeente het zwembad ‘managet’. Dit moet die partij wel binnen onze financiële kaders doen, anders blijven we het als gemeente zelf doen.

 

November 2016

Het bestemmingsplan en de welstandscriteria voor de nieuwbouw van Nieuwe Nobelaer zijn op 8 november 2016 vastgesteld. In het bestemmingsplan staat welke functies er in het nieuwe gebouw mogen worden gerealiseerd. Ook staan er passende regels in over groen en parkeren. De welstandscriteria geven aan welke wensen er zijn voor hoe het gebouw er uit komt te zien. Het ontwerp-bestemmingsplan en -welstandscriteria hebben ter inzage gelegen. Er zijn in die periode geen zienswijzen ingediend.

 

November 2016

TenBrasWestinga is de architect die het nieuwe cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer ontwerpt. Dit ontwerp komt tegemoet aan de eisen en wensen die in het Programma van Eisen staan. De directie van Nieuwe Nobelaer stelde dit programma samen met de gemeenteraad op. Het uitgangspunt is dat het een cultuurgebouw wordt dat gericht is op de op de Etten-Leurse bezoekers. Een combinatie van theater, educatie en bibliotheek; en dat allemaal onder één dak. Bij het kiezen van de architect is uiteraard naar de buitenkant van het gebouw gekeken, maar nog meer naar de inrichting aan de binnenkant en de functionaliteit en het praktische gebruik hiervan. Daarnaast voorziet het ontwerp in een aantrekkelijke aansluiting met het winkelhart, zodat beide voorzieningen optimaal van elkaar kunnen profiteren.