Bestuur Besluitenlijst van B&W van 1 juni 2023

Ter kennisname: uitvoeringsagenda dienstverlening

Het college heeft kennis genomen van de door het MT vastgestelde uitvoeringsagenda dienstverlening. De uitvoeringsagenda dienstverlening beslaat organisatiebreed alles wat nodig is om de doelstellingen uit het raadsprogramma op het gebied van dienstverlening te bereiken.

Zienswijze procedure ontwerpbegrotingen 2024 gemeenschappelijke regelingen

De gemeenschappelijke regelingen stellen jaarlijks rond april/mei een ontwerpbegroting op voor het daaropvolgend jaar. Het college ontvangt deze begrotingen en legt deze aan de raad voor met het voorstel om al dan niet een zienswijze op deze ontwerpbegrotingen in te dienen. Deze zienswijzeprocedure maakt het mogelijk als raad te reageren op de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen.

Straatnaam Coulissen

Het college besluit om de nieuwe straat bij het project Podium (oude Nobelaer terrein) Coulissen te noemen.

Verklaring van geen bedenkingen Hellegatweg

Voor een locatie aan de Hellegatweg is een vergunningaanvraag ingediend voor het renoveren van de bestaande recreatiewoning. Een uitgebreide omgevingsvergunningsprocedure is nodig om dit mogelijk te maken. De raad heeft een lijst met categorieën vastgesteld waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet noodzakelijk is. De aanvraag voor de locatie Hellegatweg valt hieronder. Met een raadsinformatiebrief wordt de raad hierover geïnformeerd.

Voortgangsrapportage verbeterplan KPi 2021 naar de zorg en beheer van de archiefbescheiden Gemeente Etten-Leur

Het college stemt in met de voortgang van de aanpak van de aanbevelingen uit de Kpi-rapportage 2021 over het beheer van de archieven van de gemeente Etten-Leur.

Beslissing op bezwaren tegen verleende omgevingsvergunning voor het huisvesten van maximaal 4 individuele personen in een woning op een perceel gelegen aan de Antoon Coolenstraat te Etten-Leur

Omwonenden hebben bezwaar gemaakt tegen een verleende vergunning voor het huisvesten van maximaal 4 individuele personen in een woning op een perceel gelegen aan de Antoon Coolenstraat te Etten-Leur. De bezwaren zijn ongegrond. De vergunning blijft in stand.

Regionaal beleidskader Maatschappelijke Opvang, OGGZ en Verslavingspreventie

Etten-Leur werkt met centrumgemeente Breda en gemeenten Altena, Drimmelen, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout en Zundert samen aan de aanpak van dak- en thuisloosheid. Ook ondersteunen we onze kwetsbare inwoners met meervoudige problemen die zorg mijden of waarvoor in reguliere zorg of ondersteuning nog geen passende oplossing is gevonden. In dit nieuwe beleidskader worden de uitgangspunten voor de aanpak voor dak- en thuisloosheid en onze ondersteuning aan kwetsbare inwoners met meervoudige problemen in de regio vastgelegd.

Beantwoording brief gemeente Breda “Afronding BOEL-M”

Het college stemt in met de beantwoording van de brief van gemeente Breda over de afronding van de bestuurlijke BOELM samenwerking.

 

Aanwezigheid van het college

8 juni:
19:15 uur
Defilé 59ste Avondvierdaagse
Oude Raadhuis
College

10 juni:
13:00 uur
Dag van de Minibieb
Locatie volgt
wethouder Verwijmeren en jeugdburgemeester