Bestuur Besluitenlijst van B&W van 8 juni 2023

Anterieure overeenkomst Spoorlaan 19

Een ontwikkelaar is van plan het huidige schoolgebouw aan de Spoorlaan 19 te herontwikkelen naar circa 32 appartementen in 4 bouwlagen. Het college stemde in met de concept anterieure overeenkomst en de procedure tot aan- en verkoop van gronden.

Jaarrekening 2022

Het college besloot de jaarrekening 2022 ter behandeling voor te leggen aan de gemeenteraad.

Mandaatstructuur Integraal Zorgakkoord

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn landelijk afspraken gemaakt om als gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren de gezondheid van inwoners te bevorderen en passende zorg te verlenen. Dit wordt gedaan door regionaal afspraken te maken over de samenwerking. Om als regio West-Brabant aanspraak te kunnen maken op de rijksmiddelen voor de regio West-Brabant, moet er een regionale mandaatstructuur zijn. Deze structuur moet onderschreven worden door alle betrokken colleges. Eén gemeente, de mandaathouder, kan vervolgens ook namens de andere gemeenten uit de regio de middelen aanvragen en beheren. De regio stelt voor dat de gemeente Breda voor het IZA de gemandateerde gemeente is voor deze regio. Gemeente Etten-Leur gaat akkoord met deze voorgestelde structuur.

Convenant lokale alliantie, financieel veilig ouder worden

Gemeente Etten-Leur werkt binnen de lokale alliantie samen met een aantal partijen waaronder Rabobank West-Brabant, Trouw erfrechtspecialist, Surplus, Seniorenraad, Stichting Mentorschap West-Brabant en Avoord aan het financieel veilig ouder worden van de inwoners van Etten-Leur. De lokale alliantie richt zich op het vergroten van bewustwording over dit onderwerp en het versterken van de lokale samenwerking op dit onderwerp.

Projectplan 2023 Gezond en Actief Leven Akkoord

Landelijk is het Gezond en Actief Leven Akkoord gesloten. Dit is een akkoord van onder andere het ministerie van VWS, gemeenten, zorgverzekeraars en GGD’en, met opdrachten voor gemeenten. De opdrachten zijn verspreid over 15 onderdelen, die allemaal te maken hebben met preventie. Gemeentes ontvangen hiervoor (extra) geld voor 2023, 2024, 2025 en 2026. Voor 2023 is er nu een projectplan vastgesteld met daarin de actiepunten voor dit jaar. Voor de andere jaren volgt in september een plan van aanpak. Dit met als doel om toe te werken naar een gezonde samenleving.

Afwijkingsbesluit inhuur twee beleidsmedewerkers team Beleid

Het college besluit af te wijken van het gemeentelijk inkoopbeleid voor het inhuren van twee beleidsmedewerkers bij team Beleid.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

Aanwezigheid van het college

14 juni 16:00 uur: Openingswoord feestelijke bijeenkomst afronding ontwikkelingen Withofterrein.

Mandolinehof / Withofterrein

Wethouder Schouw

 

14 juni 17:30 uur: Haringparty 2023 Rotaryclub

Kapel Oderkerkpark

Wethouder Verwijmeren

 

15 jun 11:30 uur: Aansluiten bij schoolbezoek D’n Overkant (‘Wat doet een burgemeester’)

BVC

Burgemeester

 

16 jun 15:00 uur: Ondertekening convenant ter voorkoming financieel misbruik ouderen

Kapel Avoord

Wethouder Verwijmeren

 

16 jun 19:00 uur: Rondleiding omwonenden Just Dance 2023

Brabantpark, backstage ingang t.h.v. skatebaan