Bestuur Besluitenlijst van B&W van 1 februari 2024

 

 

Afwijken inkoop- en aanbestedingsbeleid inhuur rioolbeheerder

Het college stemt in met afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor inhuur van een rioolbeheerder. Er wordt per 1 februari een (extra) rioolbeheerder ingehuurd met de intentie om na één jaar een arbeidsovereenkomst aan te gaan. Door krapte op de arbeidsmarkt heeft traditionele werving niet geleid tot invulling van de reguliere formatie.

 

Vaststellen hogere waarden Wet geluidhinder Edward Poppelaan 14

Het college heeft op grond van de Wet geluidhinder hogere waarden voor spoorweglawaai vastgesteld voor de nieuwbouw van woningen op het perceel Edward Poppelaan 14. Het ontwerpbesluit voor het vaststellen van deze hogere waarden heeft ter inzage gelegen met de mogelijkheid daarover zienswijzen in te dienen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

 

Reactie vragen D66 over de klussendienst energiearmoede

De fractie D66 heeft vragen gesteld over de klussendienst energiearmoede. De raadsinformatiebrief geeft antwoord op deze vragen.

 

Arbeids- en kennispool RES West-Brabant

De Stuurgroep RES West-Brabant heeft besloten om een Arbeids- en Kennispool op te zetten en die onder te brengen bij het Mobiliteitscentrum West-Brabant (MBC). Veel, vooral kleinere, gemeenten hebben voor het uitvoeren van de energie-en warmtetransitie te weinig uitvoeringscapaciteit. Uit de Voortgangsrapportage 2023 van het NP RES blijkt dat ook in West-Brabant het geval. In het eerste jaar wordt met een klein aantal mensen begonnen.

 

(Co)Financiering voor het vergroenen van bedrijventerreinen

Er ligt een opgave om bedrijventerreinen de komende jaren klimaatadaptief in te richten. Deze opgave komt onder andere voort uit het programma Grote Oogst waarbij ingezet wordt op groenere bedrijventerreinen voor meer biodiversiteit. Een concrete uitvoeringsmaatregel is het vergroenen van terreinen door middel van bomen, heesters, vaste planten en/of gazon. Met het besluit tot co-financiering voor het opstellen van een groeninrichtingsplan en -advies levert de gemeente een bijdrage aan het fysiek vergroenen van de bedrijventerreinen en worden bedrijven gestimuleerd om mee te doen.

 

Nieuwe achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Het college heeft ingestemd met het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst tussen de gemeente en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW.) Het WSW borgt leningen van woningcorporaties. Corporaties zijn hierdoor in staat om met gunstige

financieringsmogelijkheden sociale huurwoningen te realiseren en in stand te houden. Wanneer een corporatie in financiële problemen raakt, zorgt het WSW dat rentebetalingen en aflossing van leningen doorgaan.

 

Subsidie aanvraag 2024 Community Care

Het college heeft ingestemd met het indienen van een subsidieaanvraag Spuk Dos Community Care Etten-Leur. Eind 2023 is gemeente Etten-Leur samen met Avoord, Thebe, Surplus en CZ zorgkantoor gestart met het project Community Care. Binnen dit concept worden kwetsbare inwoners begeleid door een leefcoach die alle zorg en ondersteuning regelt in samenspraak met de inwoner. Hierbij wordt ook het informele netwerk en waar mogelijk vrijwilligers ingezet. Dit alles heeft als doel inwoners langer thuis te laten wonen en zo meer regie bij de inwoner te laten. Vorig jaar is eerst hard gewerkt aan alle randvoorwaarden en dit jaar wordt gestart met de uitvoering van dit project.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.