Bestuur Besluitenlijst van B&W van 11 januari 2024

Vaststellen subsidieplafond subsidie groene daken 2024

Met deze subsidieregeling wil de gemeente Etten-Leur net als in 2023 impuls blijven geven aan het aantal vierkante meters groen dak in de gemeente. Groene daken dragen bij aan klimaatadaptatie omdat ze regenwater opvangen. Daarnaast bieden ze voedsel voor insecten en kunnen ze verkoelend werken in de zomer. Meer groen in de buurt draagt bij aan een gezonde en prettige leefomgeving.

 

Afwijkingsbesluit inhuur controller

Het college besluit om de tijdelijke inhuur van een controller door middel van een enkelvoudig onderhandse aanbesteding plaats te laten vinden in plaats van het openstellen van de tijdelijke vacature via Flex West-Brabant.

 

Raadsinformatiebrief decembercirculaire 2023 gemeentefonds

Het college besluit de raad met deze brief te informeren over de decembercirculaire 2023.

 

Uitvoeringsafspraken witgoedregeling Etten-Leur

De gemeente Etten-Leur heeft vanuit het Rijk geld ontvangen voor het aanpakken van energiearmoede. Daar wordt onder andere een witgoedregeling voor opgezet. Aan deze witgoedregeling zijn bepaalde uitvoeringsafspraken verbonden.

 

Benoemen lid gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit

Het college heeft besloten om gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 een nieuw lid te benoemen van de leverancier (Stichting Dorp, Stad en Land) van de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit voor een periode van 3 jaar.

 

Subsidie St. Leut op ut Plein (i.s.m. KV Leurse Leut)

Het college besluit een subsidie te verlenen aan Stichting Leut op ut Plein voor activiteiten voor buitencarnaval in Etten-Leur in 2024.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.