Bestuur Besluitenlijst van B&W van 14 december 2023

Opdracht nieuwe applicatie burgerzaken

Opdracht te verlenen aan firma PinkRoccade voor het leveren van de nieuwe applicatie burgerzaken conform de GIBIT-overeenkomst ICT Prestatie Burgerzaken Applicatie.

 

Raadsinformatie uitkomsten onderzoek communicatie

De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar communicatie.

 

Anterieure overeenkomst DC Lidl Zwarthoofd 5

Het college besluit een anterieure overeenkomst te sluiten met initiatiefnemer. Dit in verband met uitbreiding van het DC Lidl aan het Zwarthoofd 5 te Etten-Leur. Hierin staan afspraken over onder meer het kostenverhaal, aan- en verkoop en realisatie van een ecologische verbindingszone en landschappelijke inpassing. Voor deze uitbreiding is het bestemmingsplan ‘Zwarthoofd 5, uitbreiding DC Lidl’ opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan ligt in december 2023 ter inzage.

 

Vaststellen hogere waarden Wet geluidhinder tijdelijke woonbuurt Haansberg

Op grond van de Wet geluidhinder hogere waarden voor industrielawaai vast te stellen voor de flexwoningen in de voorgenomen tijdelijke woonbuurt Haansberg.

 

Vaststellen definitief ontwerp Rodenbachstraat e.o.

De inspraakperiode op het voorlopig ontwerp van het onderhoudswerk Rodenbachstraat e.o. is afgelopen. Het ontwerp gaf inzicht in de herinrichting van het openbaar gebied. Alle direct aanwonenden, belanghebbenden en belangstellenden konden hun reacties kenbaar maken. In het eindverslag zijn alle reacties/vragen overgenomen en voorzien van gemeentelijke standpunten.

Met vaststellen van het eindverslag wordt toegewerkt naar uitvoering van het werk.

 

Afwijkingsbesluit aanbesteding BRM en WRM locatie 100 flexwoningen

De locatie waar de 100 flexwoningen moeten komen moet bouwrijp en woonrijp worden gemaakt. Het college besluit dit werk meervoudig onderhands aan te besteden.

 

Beslissing op aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling tijdelijke woonbuurt Haansberg

Het college besluit dat voor realisatie van de tijdelijke woonbuurt Haansberg geen milieueffectrapport hoeft te worden gemaakt.

 

Afwijkingsbesluit aanbesteding BRM en WRM locatie 100 flexwoningen

De locatie waar de 100 flexwoningen moeten komen moet bouw- en woonrijp worden gemaakt. Het college besluit dit werk meervoudig onderhands aan te besteden.

 

Beslissing op aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling tijdelijke woonbuurt Haansberg

Het college besluit dat voor realisatie van de tijdelijke woonbuurt Haansberg geen milieueffectrapport hoeft te worden gemaakt.

 

Doelgroep selectie energiearmoede

Stijging van energiekosten zorgt ervoor dat steeds meer inwoners de energierekening of andere rekeningen niet meer kunnen betalen. Oftewel hebben te maken met ‘energiearmoede’. Door middel van een specifieke uitkering stimuleert het Rijk gemeenten om inwoners te helpen de energierekening te verlagen. Gemeenten wordt bij het uitvoeren van verschillende regelingen gevraagd om de doelgroep energiearmoede te ondersteunen. De gemeente heeft voor de uitvoering van een witgoedregeling en klussendienst een doelgroep bepaald: huishoudens in een woning met een slecht energielabel en een hoge kans op het ontvangen van energietoeslag.

 

Aanwijzingsbesluit gereguleerd parkeren 2024 en nadere regels parkeervergunningen gemeente Etten-Leur 2024

Het aanwijzingsbesluit gereguleerd parkeren 2024 en de nadere regels parkeervergunningen 2024 worden vastgesteld.

 

Vaststellen nieuw mandaatbesluit Omgevingsdienst (OMWB) in het kader Omgevingswet

De bestaande mandaatregeling waarin mandaat wordt verleend aan de directeur Omgevingsdienst dateert uit 2015 en moet worden aangepast met de komst van de Omgevingswet. Het college stelt een nieuw mandaatbesluit vast.

 

Uitgangspunten Samen verder bouwen aan een sociaal Etten-Leur

Gemeente Etten-Leur gaat werken aan lokale aanpak op gebied van preventie, gezondheid en het versterken van de sociale basis. Doel is te werken aan een gezonde samenleving in 2040. Het rijk stelt hiervoor via een brede Spuk-regeling middelen beschikbaar.

 

Tarieven 2023 en 2024 Wmo maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning zorg in natura

Op 1 oktober 2022 traden in de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert de nieuwe overeenkomsten voor uitvoering van de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning (in natura) in werking.  In de overeenkomst staan afspraken over de tarieven 2022 en wijze van indexatie. Naar aanleiding van signalen van zorgaanbieders dat de tarieven voor 2023 ontoereikend waren, vond er dit jaar een kostprijsonderzoek plaats. Op basis hiervan besluit het college de tarieven 2023 met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2023 te verhogen. Voor berekening van de tarieven 2024 wordt een indexatie toegepast zoals vastgelegd in de overeenkomst.

 

Raadsinformatiebrief dementievriendelijke gemeente

Etten-Leur wil een dementievriendelijke gemeente worden. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over stand van zaken door een raadsinformatiebrief.

 

Prestatieafspraken 2024 met Alwel en de HBV

Jaarlijks maken Alwel, HBV en gemeente prestatieafspraken. Er is een akkoord over de afspraken voor 2024. Deze hebben betrekking op: te realiseren (tijdelijke) nieuwbouw, betaalbaarheid/woonlasten inclusief voorkomen van betaalrisico’s, verduurzamen diverse woningen/complexen van Alwel, huisvesting urgenten/bijzondere doelgroepen inclusief statushouders, afstemming projecten wonen-zorg met lokale zorg- en welzijnsorganisaties en leefbaarheid en veerkracht in de wijken

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.