Bestuur Besluitenlijst van B&W van 15 juni 2023

Raadsinformatiebrief onderzoek communicatie

Bij de behandeling van de kadernota op 4 en 11 juli 2022 hebben D66 en Leefbaar Etten-Leur aangegeven dat er op diverse onderdelen van de gemeentelijke communicatie verbeteringen doorgevoerd zouden kunnen worden en dat onderzoek nodig is. In deze raadsinformatiebrief gaan we in op de manier waarop we dat onderzoek uitvoeren.

 

Startnotitie Mobiliteitsplan

Er zijn nieuwe kaders nodig voor een goede verkeersveiligheid en doorstroming. We stellen een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan op. Dit noemen we nu een Mobiliteitsplan. Dit is breder dan alleen het thema verkeer en vervoer. In dit plan leggen we onze doelen vast voor verkeer en verkeersveiligheid voor de komende tien jaar en leggen we linken met andere vakgebieden. Het college stelt een startnotitie vast met hierin een voorstel voor het betrekken van inwoners en andere stakeholders bij het opstellen van dit plan. Het college legt deze startnotitie voor aan de gemeenteraad. Na het vaststellen ervan start de participatie en het inhoudelijk opstellen van het mobiliteitsplan.

 

Startnotitie routeplanner participatie Masterplan Haansberg

In 2024 willen we voor de gebiedsontwikkeling Haansberg een Masterplan uitgewerkt hebben. Een plan wat op hoofdlijnen laat zien wat er komt en hoe we Haansberg ontwikkelen. Voor het participatieproces om tot dit plan te komen heeft het college een startnotitie opgesteld. Die notitie behandelt de gemeenteraad op 26 juni.

 

Overeenkomsten Schoenmakershoek-Noordoost

Er worden stappen gezet om te komen tot afronding van de wijk Schoenmakershoek. Het is de bedoeling om na aanpassing van de bedrijfsvoering en de milieucirkels van een bestaand agrarisch bedrijf, over enkele jaren in de noordoosthoek van Schoenmakershoek ruim 100 woningen te bouwen.

 

Voortgangsrapportage RES West-Brabant

Het college van Etten-Leur heeft de voortgangsrapportage Regionale Energiestrategie West-Brabant (RES) 2023 vastgesteld en deze ter kennisgeving aangeboden aan de gemeenteraad. Hiermee geven we inzicht in de stand van zaken van het realiseren van de doelen en de voortgang op de afspraken uit de RES 1.0 en het Uitvoeringsprogramma RES 1.0. Na vaststelling door de colleges van alle RES-gemeenten en het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta wordt de rapportage in een gezamenlijk persmoment op 13 juni gepresenteerd. Daarna wordt de voortgangsrapportage aan het Rijk (NP-RES) gestuurd. De voortgangsrapportage kan als opmaat dienen voor het proces richting een RES 2.0 in West-Brabant.

 

Onderhoudswerk Mechelenstraat en Sportparkstraat

De bestrating en riolering van de Mechelenstraat en Sportparkstraat zijn toe aan onderhoud. De gemeente wil via participatie de belanghebbenden tijdig bij het project betrekken.

 

Calisthenicspark De Grient

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met de aanleg van een calisthenicspark in park De Grient. Calisthenics parken zijn openbare plekken waar je kan trainen met je eigen lichaamsgewicht. Als tegenprestatie gaat een aantal omwonenden de omgeving rondom de toestellen in het park schoonhouden, zodat er geen afval rondzwerft. Ook houden zij de toestellen zelf schoon en geven zij eventueel uitleg aan de oudere kinderen die ook gebruik willen maken van de calisthenicstoestellen.

 

BNG maatschappelijke pas

De prepaid pinpassen van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) die we gebruiken voor de Oekraïense vluchtelingen die in Etten-Leur verblijven worden per 1 december 2023 vervangen door de BNG maatschappelijke pas. Daarom besloot het college de BNG maatschappelijke pas te bestellen.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

Aanwezigheid van het college

22 juni om 15.30 uur: Uitreiking Groene Pluim bij Donker Groen Etten-Leur – Wethouder De Weert

22 juni om 17.30 uur: Haringparty 2023 Rotaryclub bij de Kapel Oderkerkpark – Wethouder Verwijmeren